Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Openbaar onderzoek voorlopige vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig te ontwikkelen en herstellen. Het natura-programma vormt het Vlaamse kader voor de realisatie van die natuurdoelen. 

 

De Vlaamse Regering ging onlangs over tot de voorlopige vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma. Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert een openbaar onderzoek over deze voorlopige vaststelling. Dit openbaar onderzoek loopt van 7 maart 2017 tot en met 7 mei 2017. Gedurende deze periode kan je het programma inzien bij de gemeente.

 

Het volledige dossier en meer uitleg kan u vinden op: www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek

 

Via deze weg heb je ook toegang tot het digitaal loket. Dit digitaal loket biedt je de mogelijkheid het voorliggende programma online te bekijken en direct jouw opmerkingen digitaal te formuleren.

Opmerkingen kan je via het digitaal loket of schriftelijk indienen tot uiterlijk 7 mei 2017. Je kan jouw opmerkingen aangetekend versturen of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel, of via het e-loket overmaken. In dat laatste geval ontvang je een ontvangstmelding.

Bekendmaking van een milieueffectrapportage Luchthaventram

Het project-MER “LUCHTHAVENTRAM in ZAVENTEM / MACHELEN – DE LIJN VLAAMS BRABANT” ligt ter inzage op het gemeentehuis (dienst Leefmilieu, Woluwestraat 1 in Machelen).

Je kan de documenten komen inkijken alle werkdagen 24 november 2016 tot 24 december 2016 van 9 tot 12 uur.

 

De volledige kennisgeving is ook digitaal gepubliceerd op de website van de dienst MER: https://www.lne.be/mer-dossierdatabank onder het nummer PR2414 .

 

De Lijn organiseert op 6 december 2016 een infosessie. Tussen 16 en 20 uur kan je doorlopend terecht op het gemeentehuis voor informatie of vragen (doorlopend).

<<<< Uitnodiging infosessie

 

De opmerkingen en aanvullingen kunnen online ingediend worden via www.mervlaanderen.be of schriftelijk via de post rechtstreeks bezorgd worden aan het Vlaams Gewest, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Dienst Mer, Project-MER Luchthaventram, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via elektronische post: mer@vlaanderen.be.

Openbaar onderzoek - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) RUP Diegem-Centrum

Het college van burgemeester en schepenen van Machelen brengt ter algemene kennis dat, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 15 mei 2009, de Codex Ruimtelijke ordening, het GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN DIEGEM-CENTRUM, bestaande uit het plan van de bestaande toestand, het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota, wordt openbaar gemaakt.

 ,

Dit RUP werd door de gemeenteraad voorlopig aangenomen op 18 oktober 2016. De documenten van het RUP liggen ter inzage van het publiek in het bureel Ruimtelijke ordening van het gemeentehuis, Woluwestraat 1 te Machelen, van 7 november 2016 tot en met 6 januari 2017. Iedereen kan er kennis van nemen van maandag tot en met vrijdag, in de voormiddag van 9 tot 12 uur.

 

Wie in verband met dit plan opmerkingen of bezwaren heeft, kan deze schriftelijk richten aan de Gemeentelijke commissie Ruimtelijke ordening, Woluwestraat 1, 1830 Machelen, uiterlijk op 6 januari 2017.

Bekendmaking uitvoeringsplan “Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan “Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval” goed.

Dit uitvoeringsplan vervangt twee vorige uitvoeringsplannen, namelijk het plan 'Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA)' en het plan 'Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen'.

Deze twee plannen zijn hiermee opgeheven.

 

Het nieuwe plan kreeg vorm in nauwe samenwerking met de VVSG, Interafval, Go4Circle en andere actoren in de afval- en materialensector. Daarnaast hielden we rekening met Europese richtlijnen, evaluaties van vorige plannen en wetenschappelijk onderzoek.

Het plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven toe en legt een focus op het lokale niveau.

 

Tijdens het openbaar onderzoek over dit plan, van 11 januari 2016 tot 10 maart 2016, ontving de OVAM 335 reacties.

Hiervoor willen wij u van harte danken. Al deze reacties, samen met de overwegingen en de aanpassingen aan het plan, vindt u in het verslag van de inspraak en adviesreacties.

U vindt het uitvoeringsplan, samen met een samenvattende brochure, op www.ovam.be/uitvoeringsplan

Openbaar onderzoek – aanvraag van NV Fluxys Belgium

Fluxys Belgium legt een nieuwe gasleiding aan. Betrokken aardgasinstallaties : Kraainem (A. Lenaertsstraat ) Station, 60 LD Kraainem-Haren, 250 LD Zaventem (Zaventemsebaan)-Iverlek, 250 LD Machelen (Diegem)- Zaventem ( Brussels Airport).


Voor de aanleg wordt een openbaar onderzoek ingesteld. Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis, Woluwestraat 1 te Machelen, en dit van maandag 25 april 2016 tot en met woensdag 25 mei 2016, tijdens de openingsuren.


NV Fluxys zal een informatienamiddag houden op donderdag 12 mei 2016 van 14 uur tot 17.30 uur op het gemeentehuis.

Openbaar onderzoek - Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), RUP Donjon Diegem (wijziging BPA 12)

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Donjon Diegem, bestaande uit het plan van de bestaande toestand, het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota, wordt openbaar gemaakt.

 

Dit RUP werd door de gemeenteraad voorlopig aangenomen op 17 februari 2016.

 

De documenten van het RUP liggen ter inzage bij de dienst Ruimtelijke ordening in het gemeentehuis, Woluwestraat 1 te Machelen. Van 14 maart tot 17 mei 2016 kan iedereen de documenten komen inkijken, van maandag tot en met vrijdag in de voormiddag van 9 tot 12 uur.

 

Opmerkingen of bezwaren dienen schriftelijk gericht te worden aan de Gemeentelijke commissie Ruimtelijke ordening, Woluwestraat 1, 1830 Machelen, uiterlijk op 17 mei 2016.

Openbaar onderzoek - Ontwerp Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Het huidige uitvoeringsplan “Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen” liep eind 2015 af. Samen met de VVSG, Interafval, FEBEM en andere actoren in de afval- en materialensector werkte de OVAM het voorbije jaar aan een nieuw Uitvoeringsplan voor huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval.

 

Het openbaar onderzoek loopt van 11 januari tot en met 10 maart 2016.


Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan overmaken op plan@ovam.be of per post naar OVAM, Ontwerp Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

 

Alle plannen kan je digitaal raadplegen via de website van de OVAM: www.ovam.be/ontwerp-uitvoeringsplan