Veiligheid en verzekering

Hieronder volgt een overzicht van alle wettelijke normen en verplichtingen. Het is belangrijk om deze eens goed na te lezen vooraleer je aan het organiseren van een evenement begint. Een verwittigd organisator is er immers twee waard.

 

Voor meer info over veiligheid en verzekering kan je steeds terecht op de cultuur- of jeugddienst.

Veiligheid van de openbare orde

Op grond van artikel 15 van de nieuwe gemeentewet is de gemeentelijke overheid verantwoordelijk voor het bewaren van de openbare rust en orde op het grondgebied van de gemeente. Hiertoe neemt zij de nodige besluiten en doet zij beroep op de lokale politie. De politie kan bepaalde dwangmiddelen gebruiken om de verordeningen van de overheid te doen naleven.

Beveiliging

Professionele of niet-professionele bewaking?

 

Als organisator ben je verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de duur van het evenement. Deze verantwoordelijkheid wordt beperkt tot de zaal, het stuk grond of  de tent waar het evenement doorgaat.

 

Als organisator zorg je er dus voor dat het evenement in alle kalmte en veiligheid kan verlopen. Toezicht op de aanwezige personen is aangewezen. De lokale politie kan dit niet doen voor elk evenement dat in de gemeente wordt ingericht. Je doet hiervoor best beroep op andere mensen.

 

  • de veiligheidsverantwoordelijke: deze wordt aangesteld door de organisator. In de meeste gevallen is dit iemand van de organisatie zelf. Hij/zij is de spilfiguur in de samenwerking met de politie, de organisatie of de diensten die instaan voor het toezicht op de aanwezigen
  • professionele bewakingsfirma: wanneer je beroep doet op een professionele bewakingsfirma zorg er dan voor dat het een erkende dienst is met de nodige licenties. Meer info hierover vind je op de website van vigilis
  • Niet-professionele bewaking: het inhuren van een professionele bewaking kan een flinke hap uit je budget betekenen. Indien je beroep doet op vrijwilligers om de bewaking waar te nemen is het van belang dat deze personen de nodige kennis en maturiteit bezitten. Als je kiest voor deze oplossing moet je een aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen.

Wat kan de security doen?

 

  • de ticketcontrole
  • het vrijhouden en controleren van nooduitgangen en doorgangen
  • het vrijhouden van afgebakende zones
  • het voorkomen van incidenten en confrontaties

Rookverbod

Vanaf 1 januari 2007 is het verboden te roken in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. Dit zijn alle plaatsen waarvan de toegang niet beperkt is tot de gezinssfeer. Algemeen geldt dat alle gemeentelijke zalen rookvrij zijn.

 

Eventueel kan de organisator asbakken buiten voorzien zodat de rokers hun peuken niet op de openbare weg gooien.

Brandveiligheid en EHBO

Ten minste 3 meerderjarige personen uit de organisatie zijn verantwoordelijk bij eventuele brand voor de evacuatie van de bezoekers en het bedienen van de brandblusapparatuur. De opslagplaats van brandstoffen dient steeds buiten voorzien te worden (met uitzondering van CO2 gasflessen van de tapinstallatie).

 

Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen en aan de regels van goed vakmanschap. Voor de voeding van kook-, bak- en braadstellen wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan.

Hier is een brandblusapparaat steeds verplicht. Voorzie ook een branddeken.

 

Bij grotere evenementen moet je zeker overwegen om een beroep te doen op de diensten van het Rode Kruis.

Verplichte verzekeringen

Brandverzekering

 

Als organisator dien je in principe zelf een brandverzekering af te sluiten, tenzij de uitbater reeds een brandverzekeringspolis heeft waarin vermeld staat dat de eigenaar afstand doet van verhaal ten aanzien van de inrichters. Dat wil zeggen dat de organisator niet verantwoordelijk kan gesteld worden in geval van brand.

 

Het gemeentebestuur heeft voor alle zalen van de gemeentelijke infrastructuur een dergelijke brandverzekering afgesloten met afstand van verhaal.

 

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

 

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht af te sluiten. Deze verzekering dekt materiële en lichamelijke schade die door een fout, een onvoorzichtigheid of een nalatigheid van één of meerdere vrijwilligers werd toegebracht aan derden. Zonder verzekering burgerlijke aansprakelijkheid draait de organisator in hoofde op voor de schade die voortvloeit uit de organisatie.

 

Als vereniging moet je nagaan of de afgesloten polis ook geldt voor de organisatie van fuiven. Vaak is hiervoor een uitbreiding van de polis nodig.

Geluidsnormen en hinder

De gemeentelijke infrastructuur valt niet onder de VLAREM-normen maar onder het KB van 24.02.1974, houdende de vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen. Dit betekent dat in deze zalen een maximaal geluidsniveau, voortgebracht uit muziek, van 90dB niet mag overschreden worden.

 

Artikel 111§2 van de gemeentelijke politieverordening betreffende de bestrijding  van geluidshinder vermeldt dat het geluid binnen de voor het publiek toegankelijke etablissementen, zowel overdag al 's nachts, het niveau van het straatlawaai niet mag overschrijden als het hoorbaar is op de openbare weg.

 

De burgemeester bepaalt dat een activiteit op het grondgebied van onze gemeente volledig dient te stoppen om 5u ' s ochtends en wel volgens onderstaand schema:

 

  • 4 uur: halvering van het muziekvolume
  • 4.30 uur: lichten aan en stoppen met de verkoop van drank
  • 5 uur: stoppen met de muziek

Een uitzondering op dit schema kan worden toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

Contact

Dienst Vrije tijd

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 01
F 02 252 57 40

Annick Fragala
T 02 254 12 55