Exploitatievergunning horecazaken

Wat?

Alle horeca-uitbaters moeten hun verplichtingen inzake exploitatie nakomen, dit in het belang van zowel cliënteel, personeel alsook de uitbater zelf.

 

Voor wie?

Alle horecazaken waar gelegenheid is tot consumptie van eten of drinken door de bezoekers, namelijk cafés, tavernes, bars, kantines, jeugdhuizen, restaurants, snackbars, frituren (met eetgelegenheid), …

 

Procedure

- De uitbater dient een aanvraag voor exploitatievergunning in bij het secretariaat van de gemeente

- De aanvraag wordt overgemaakt aan de brandweerzone West, die de uitbater contacteert voor controle van de zaak.

- De brandweer maakt een controleverslag op en bezorgt het verslag aan de uitbater en aan de gemeente

- Bij een positief brandweerverslag levert de burgemeester een definitieve exploitatievergunning af voor 10 jaar

- Bij een negatief brandweerverslag kan de burgemeester de uitbater vragen een stappenplan op te stellen, waarin chronologisch wordt vermeld wanneer en hoe hij de inrichting in orde zal brengen. De uitbater krijgt een voorlopige exploitatievergunning geldig tot de datum vermeld in het goedgekeurd stappenplan met een maximum van 5 jaar

- Op basis van een volledig negatief brandweerverslag kan de burgemeester de aanvraag weigeren en is er geen uitbating mogelijk.

 

Als uitbater bevind je je in één van volgende gevallen

- Je hebt een definitieve exploitatievergunning: je vergunning is 10 jaar geldig en je vraagt een nieuwe aan vóór het einde van de geldigheidsduur van je huidige vergunning

- Je hebt een voorlopige exploitatievergunning: in die vergunning is een termijn gesteld waarbinnen je moet voldoen aan de gebreken vermeld in het brandweerverslag. Zodra dat is gebeurd, vraag je opnieuw een brandweercontrole aan bij het secretariaat

- Je hebt al een aanvraag voor exploitatievergunning ingediend maar de brandweer nam nog geen contact met je op. Neem contact met het secretariaat van de gemeente; zij contacteren de brandweer om het nodige te doen.

- Je hebt geen exploitatievergunning en deed nog geen aanvraag. Je mag NIET uitbaten. Dien de aanvraag in en bezorg dit zo snel mogelijk aan het secretariaat van de gemeente.

 

Kansspel plaatsen

Drankgelegenheden die in hun inrichting een kansspel willen plaatsen (bingo of one ball), dienen hiervoor voorafgaand een vergunning klasse C aan te vragen bij de kansspelcommissie. Deze dient ondertekend te worden door de burgemeester. Als je in het bezit bent van de goedkeuringen dan pas mag je een kansspel klasse 3 (C) plaatsen in je zaak.

 

Enkele belangrijke opmerkingen

De 'exploitatievergunning inzake brandveiligheid horeca' wordt afgeleverd aan de uitbater van een horecazaak, dus niet aan de eigenaar. Ze staat op naam en is niet overdraagbaar.

 

De aanvraag voor een exploitatievergunning wordt gericht aan de burgemeester, niet aan de brandweer.

 

Elke wijziging van de uitbating (infrastructuurwerken, wijziging binneninrichting, functiewijziging, nieuwe uitbater, …) noodzaakt een nieuwe brandweercontrole en afgifte van een nieuwe exploitatievergunning.

 

De aanvraag voor een exploitatievergunning inzake brandveiligheid gaat altijd samen met de aanvraag van een vergunning voor drankgelegenheid (schenken van gegiste dranken).

Zonder deze vergunningen is er geen uitbating mogelijk !!

 

Gemeentelijke toelage

Heb je als horeca-uitbaters geïnvesteerd om je zaak brandveilig te maken, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een gemeentelijke toelage krijgen. De voorwaarden staan uitvoerig beschreven in het toelagereglement.

 

Documenten