Graf- en nisconsessie

Wat?

Een concessie is een plaats op één van onze gemeentelijke begraafplaatsen, hetzij in volle grond, in een nis in het columbarium of in een urnenkelder, waar de overledene wordt begraven of bijgezet.

Voor wie?

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium of een urnenkelder en de asverstrooiing van:

 • personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood werden aangetroffen
 • personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood werden aangetroffen, maar ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Machelen
 • personen die begunstigde zijn van een recht op begraving in een geconcedeerd graf
 • vroegere ingeschrevenen van de gemeente, die de gemeente verlaten hebben om rechtstreeks in een bejaardentehuis of verplegingsinstelling opgenomen te worden en er overleden zijn
 • andere dan in de hiervoor vermelde personen, verwant of aanverwant aan ingezetenen van de gemeente, mits toestemming van de burgemeester en tegen de in het retributiereglement vermelde voorwaarden voor grafconcessies, behoudens sociaal-familiaal behartenswaardige gevallen waarin inwoners van Machelen, verwanten of aanverwanten in de naaste graad betrokken zijn

 

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn tevens bestemd voor de lijkbezorging van levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidgrens niet hebben bereikt, en waarvan de ouders, die zijn ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente, na een zwangerschapsduur van ten minste 12 weken om begraving of crematie verzocht hebben. 

Hoeveel kost het?

 • Graf in volle grond (10 jaar gratis grafrust) : kosteloos
 • Perceel grond met grafkelder (10 jaar gratis grafrust + aankoop kelder) : 700,00 euro
 • Perceel grond met grafkelder (concessie 50 jaar + aankoop kelder) : 1.850,00 euro
 • Nis in het columbarium (10 jaar gratis grafrust + aankoop nis) : 600,00 euro
 • Nis in het columbarium (concessie 50 jaar + aankoop nis) : 1.500,00 euro
 • Perceel grond met urnenkelder (10 jaar gratis grafrust + aankoop urnenkelder) : 350,00 euro
 • Perceel grond met urnenkelder concessie 50 jaar + aankoop urnenkelder) : 1.500,00 euro
 • Asvertrooiing : kosteloos

Aanvragen

Een graf- of nisconcessie kan je aanvragen door het ingevuld aanvraagformulier te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.

Documenten

Politieverordening begraafplaats en lijkbezorging

Retributiereglement betreffende niet-geconcedeerde graf- en urnenkelders

Retributiereglement betreffende de graf-en nisconcessies en andere diensten met betrekking tot de lijkbezorging

Huishoudelijk reglement betreffende de graf en nisconcessies

Aanvraagformulier tot het bekomen van een concessie op de begraafplaats.

Inlichtingsfiche begrafenisondernemers betrekking hebbend op de overleden