Gemeenschapsvormende socio-culturele manifestaties

Wat?

Deze eenmalige subsidie wordt verleend om verenigingen of jongeren te stimuleren tot het organiseren van culturele evenementen voor en door jongeren. Onder jongeren wordt verstaan: personen van 3 tot 30 jaar.

Voorwaarden

Bij de beoordeling van de kandidaat-projecten wordt rekening gehouden met volgende criteria:

 

 • het project moet inhoudelijk vernieuwend zijn
 • het moet gaan over cultuurparticipatie voor jongeren
 • het project moet een tijdelijk karakter hebben
 • er moet een samenwerking aangetoond worden tussen de lokale vrijetijds- en/of jeugdactoren
 • de inwoners van de gemeente moeten kunnen participeren bij de realisatie van het project
 • het project moet aansluiten bij één of meerdere strategische doelstellingen van het jeugd- en/of cultuurbeleidsplan
 • voor elk project dient een toonmoment voorzien te worden (tentoonstelling, concert, ...)

Er dient minimaal voldaan te worden aan 4 van de 7 criteria en altijd aan de eerste twee. Elke aanvrager kan maximaal 2 projecten per jaar indienen.

Hoe aanvragen?

Het ingevuld aanvraagformulier te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen, en dit ten minste 3 maanden voor aanvang van het project. De aanvraag moet duidelijkheid verschaffen over:

 

 • de identiteit van de aanvragers
 • een projectomschrijving en doelstellingen
 • motivering van de criteria
 • begroting met de vermelding van alle rechtstreekse en onrechtstreekse uitgaven en inkomsten verbonden aan dit project

Documenten