Euthanasie (wilsverklaring)

Wat?

Euthanasie is geregeld in de wet van 28 mei 2002. Euthanasie wordt erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood, voor zover hij/zij zich bevindt in omstandigheden bepaald in de wet.

Je kan je wil over het levenseinde en je eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval dat je niet meer in staat bent om je duidelijk kenbaar te maken, bv. door een coma.

 

De wilsverklaring wordt pas in de praktijk gebracht als de patiënt lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening die het gevolg is van een ongeval of ziekte, als hij/zij niet bij bewustzijn is en als zijn/haar toestand wordt beoordeeld als onomkeerbaar.

 

De geldigheidsduur van de verklaring bedraagt momenteel vijf jaar. Na afloop van deze vijf jaar moet de verklaring worden herbevestigd door de persoon die de verklaring aflegde. Zo niet wordt de verklaring uit de registratie geschrapt. Op elk ogenblik kan de verklaring worden herzien of ingetrokken.

Voorwaarden

De wilsverklaring moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 

  • de verklaring moet schriftelijk opgemaakt worden
  • bij het opstellen van de verklaring moeten twee meerderjarige getuigen aanwezig zijn. Eén van de getuigen mag geen belang hebben bij het overlijden van de verklaarder
  • in de verklaring mogen ook één of meerdere vertrouwenspersonen vermeld worden. Deze personen brengen in voorkomend geval de behandelende arts op de hoogte van de wilsverklaring. Aanduiding van één of meerdere personen is niet verplicht
  • de verklaring moet gedateerd en ondertekend zijn door alle partijen (verklaarder, getuigen en eventueel de vertrouwensperso(o)n(en)). De ondertekening van de verklaarder en de getuigen moet op dezelfde dag gedateerd zijn

Registratie van de wilsverklaring

De wetgeving voorziet dat de wilsverklaring inzake euthanasie wordt ingediend bij de gemeente van de woonplaats van de persoon waarop ze betrekking heeft.

Je komt met de ingevulde en ondertekende documenten naar de dienst Burgerzaken. Een ambtenaar zal de verklaring invoeren in een centrale databank die beheerd wordt door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

 

Vooraleer de ambtenaar de aanvraag kan invoeren, controleert hij/zij eerst de identiteit van de aanvrager en of alle gegevens op een correcte manier zijn ingevuld.

 

Je krijgt een ontvangstbewijs van de registratie. De registratie is kosteloos.

 

Let op! De verklaring moet om de 5 jaar hernieuwd worden. Je moet zelf de deadline in de gaten houden. De herbevestiging gebeurt op dezelfde wijze als het indienen van de eerste wilsverklaring door middel van een nieuwe verklaring. Je kan ook op elk moment je verklaring intrekken. 

Documenten

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40

Annemie Maton
T 02 254 12 27
Stéfanie Michiels
T 02 254 12 29
Karin Piens
T 02 254 12 28
Melissa Duwée
T 02 254 12 26

Documenten en formulieren