Milieuvergunningen klasse 1

Wat?

Milieuvergunningen voor voor inrichtingen van klasse 1 worden verleend door de bestendige deputatie van de provincie.

Hoe aanvragen ?

Het ingevuld aanvraagformulier aangetekend per post versturen of afgeven tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven.

De aanvraagformulieren zijn voor heel Vlaanderen identiek:

Kosten

Dossiertaks Vlaams Gewest

Klasse 1(incl. verandering van klasse 1) : 123,95 euro

Met MER en/of Veligheidsrapport: 247,89 euro

Te betalen aan: LNE – Afdeling milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20, bus 8 te 1000 Brussel op rekeningnummer: IBAN: BE04 3751 1109 9031 (375-1110990-31), BIC: BBRUBEBB. Het betalingsbewijs (bv kopie van rekeninguittreksel) van de dossiertaks dient toegevoegd aan het aanvraagdossier.

 

Gemeentelijke belasting

Klasse 1: 1000 euro.

Klasse 1 met MER en/of Veiligheidsrapport: 2500 euro.

De belasting moet worden betaald na ontvangst van een aanslagbiljet.

Kleine verandering of klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting klasse 1

Voor veranderingen aan reeds bestaande inrichting (uitbreiding, toevoeging of wijziging) is in een aantal gevallen een vereenvoudigde procedure mogelijk, nl. mededeling van een kleine verandering van een vergunde inrichting.

 

Indien je in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure (zie art.6 Vlarem-wetgeving), volstaat het formulier "Mededeling van een kleine verandering of melding van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2" aangetekend per post versturen of afgeven tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven.

 

De mededeling voor een kleine verandering van een vergunde inrichting van klasse 1 dien je in 5 exemplaren in. De melding klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting klasse 1 in 1 exemplaar.

 

Kosten

Gemeentelijke belasting

150 euro

Te betalen aan: Gemeentebestuur Machelen, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen op rekeningnummer IBAN: BE53 091-0001673-53, BIC:  GKCC BE BB met vermelding dossiertaks mededeling kleine verandering + naam aanvrager. Het betalingsbewijs (bv kopie van rekeninguittreksel) van de dossiertaks dient toegevoegd aan het aanvraagdossier.

Bekendmaking

In het kader van het openbaar onderzoek worden de milieuvergunningsaanvragen klasse 1 bekendgemaakt op deze website. Klik hier voor een overzicht van de lopende dossiers.

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40

Sylvia Speeckaert
T 02 254 12 44
Bert Verelst
T 02 254 12 41
Wendy Degroef
T 02 254 12 49