Milieuvergunningen klasse 2

Wat?

Vergunningen voor inrichtingen van klasse 2 worden verleend door het college van burgemeester en schepenen.

Hoe aanvragen?

Het ingevulde aanvraagformulier aangetekend per post versturen aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen of afgeven tegen ontvangstbewijs bij de gemeentelijke dienst Leefmilieu, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen.

 

De aanvraagformulieren zijn voor heel Vlaanderen identiek:

Kosten

Gewestelijke dossiertaks

61,97 euro

Te betalen aan: LNE – Afdeling milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20, bus 8 te 1000 Brussel op rekeningnummer: IBAN: BE04 3751 1109 9031 (375-1110990-31), BIC: BBRUBEBB. Het betalingsbewijs (bv. kopie van rekeninguittreksel) van de dossiertaks dient toegevoegd aan het aanvraagdossier.

 

Gemeentelijke belasting

400 euro

Je ontvangt na het indienen van het dossier een factuur.

 

Kleine verandering of klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting klasse 2

Voor veranderingen aan een reeds bestaande inrichting (uitbreiding, toevoeging of wijziging) is in een aantal gevallen een vereenvoudigde procedure mogelijk, nl. mededeling van een kleine verandering van een vergunde inrichting.

 

Indien je in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure (zie art.6 Vlarem-wetgeving), volstaat het het formulier "Mededeling van een kleine verandering of melding van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2" aangetekend te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.

 

De mededeling voor een kleine verandering van een vergunde inrichting van klasse 1 dien je in 5 exemplaren in. De melding klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting klasse 1 in 1 exemplaar.

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40

Sylvia Speeckaert
T 02 254 12 44
Bert Verelst
T 02 254 12 41
Wendy Degroef
T 02 254 12 49