Subsidie voor de vestiging van een zelfstandige handelszaak

Wat?

Deze subsidie wil nieuwe zelfstandige handelszaken aantrekken in de woonwijken en –kernen en op wandelafstand voor alle inwoners van Machelen-Diegem.
Per kalenderjaar worden maximaal twee subsidies toegekend, elk voor 1.500 euro.

Voorwaarden

 • Enkel de vestiging van een zelfstandige handelszaak komt in aanmerking
 • Zijn uitgesloten van deze subsidie:

          - Winkels met een netto verkoopoppervlakte groter dan 150m²

          - Ketenfilialen, tenzij de uitbating ervan gebeurt onder het statuut van zelfstandig concessiehouder of franchisenemer.
          - Nachtwinkels, gokkantoren, handelszaken waar gok- en/of loterijprodukten kunnen aangekocht worden, handelszaken waar gok- en kansspelen kunnen beoefend worden, telefoonwinkels, zonnecentra, massagesalons en aanverwanten.

          - Handelszaken waar geen vrije toegang mogelijk is

 

 • De vestigingsubsidie is ook uitgesloten als het gaat om de herlokalisatie van een bestaande zelfstandige handelszaak binnen het grondgebied van de gemeente .
 • Overnames van bestaande handelszaken komen niet in aanmerking voor deze subsidie, tenzij de heropening pas gebeurt na een periode van minimum zes maanden na sluiting van de overgenomen handelszaak.
 • Zelfstandige handelszaken die van start gegaan zijn vóór de inwerkingtreding van dit subsidiereglement, komen niet meer in aanmerking om de vestigingssubsidie te verkrijgen.

Hoe aanvragen?

1. Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld worden en samen met alle documenten binnengebracht worden op het secretariaat
2. Op basis van datum van binnenkomen worden slechts 2 dossiers per kalenderjaar geselecteerd. De uitbater wordt steeds per brief in kennis gesteld van de beslissing.
3. De subsidie wordt pas verleend nadat de kosten door de aanvrager zijn gemaakt, en dit door de aanvrager op basis van schriftelijke documenten (facturen) op voldoende wijze is aangetoond (stavingsdossier).
4. Het stavingsdossier moet ingediend worden binnen de zes maand na kennisgeving van de beslissing tot toekenning van de vestigingssubsidie. Op basis van dit dossier gaat het college van burgemeester en schepenen over tot de definitieve toekenning van de subsidie.
5. De aanvrager wordt in kennis gesteld van de beslissing
6. Indien het project niet doorgaat, of als het project na de subsidieaanvraag wordt gewijzigd, deelt de aanvrager dit onmiddellijk mee aan het gemeentebestuur. In voorkomend geval kan het college beslissen om de subsidie geheel of gedeeltelijk te wijzigen of in te houden.

 

Wat meebrengen?

 • Kopie identiteitskaart
 • Uittreksel uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen
 • Plan van de inrichting met aanduiding van de oppervlakte
 • Indien huurder: kopie handelshuurovereenkomst
 • Moraliteitsattest
 • Kopie verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • Brandweerverslag
 • Ondernemingsplan
 • Bewijs van beroepskennis
 • Aanvraagformulier ‘subsidie voor vestiging van een zelfstadige handelszaak’

 

Contact

Secretariaat

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 33
F 02 252 57 40