Jeugdwerkinitiatief - erkenning

Wat?

Om te kunnen genieten van de werkingssubsidie, de subsidie onderhoud en inrichting en de kadervorming moet het jeugdwerkinitiatief erkend worden door het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Plaatselijke jeugdwerkinitiatieven worden erkend indien ze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De vereniging omvat initiatieven voor kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar, 75 % van de leden moet dan ook in die leeftijdscategorie vallen
 • De vereniging organiseert groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven voor en door de jeugd, op basis van niet-commerciële doeleinden, in de vrije tijd en onder educatieve begeleiding
 • De vereniging is een feitelijke vereniging of V.Z.W
 • De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Machelen en richt haar werking in belangrijke mate naar inwoners van de gemeente
 • De vereniging wordt geleid door een bestuur waarvan de meerderheid van de leden in de gemeente Machelen woont
 • De vereniging wordt begeleid en gecoördineerd door jongeren die minimum 16 jaar oud zijn. Tweederde van het bestuur moet jonger zijn dan 30 jaar. Deze bepaling geldt niet voor de gemeentelijke speelpleinwerking
 • De voertaal van de vereniging moet het Nederlands zijn met de eerbiediging van de vigerende taalwetten
 • De vereniging streeft de kwaliteitsverbetering voor en door jongeren na door het vervullen van één of meerdere functies:

1. ontmoeting

2. spel

3. creatieve activiteiten

4. vormingsactiviteiten

5. kadervorming

6. dienstverlening

7. werken aan structuurveranderingen

8. bevorderen van integratie door opvang en begeleiding

 • De initiatieven mogen niet in hoofdzaak sport- of onderwijsactiviteiten tot doel hebben
 • De vereniging dient een regelmatige werking op te zetten. Jaarlijks dienen minimum 12 activiteiten voor alle leden georganiseerd te worden
 • De vereniging dient te beschikken over een polis burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden
 • De vereniging, noch een onderafdeling of koepelvereniging, is erkend door een ander gemeentelijk erkenningsreglement (Vb: de jongerenafdeling van een plaatselijke, erkende, sport- of cultuurvereniging kan niet erkend worden als jeugdwerkinitiatief).

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier schriftelijk bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen. Voeg hierbij ook een gedetailleerde motivering op basis van voorgaande erkenningsvoorwaarden.

Documenten

Contact

Dienst Vrije tijd

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 01
F 02 252 57 40