Jeugdwerk - kadervorming

Wat?

Met deze toelage wil de gemeente:

 

  • de deelname van jeugd-verantwoordelijken aan vormingsactiviteiten aanmoedigen
  • het behalen van een erkend attest stimuleren

Voorwaarden

Erkende jeugdwerkinitiatieven kunnen van het gemeentebestuur een financiële subsidie verkrijgen bij deelname aan vormingsactiviteiten en bij het behalen van een brevet/attest door een jeugdverantwoordelijke.

 

De vormingsactiviteit moet ingericht zijn door een jeugdorganisatie. Een vereniging kan evenwel een jeugdorganisatie naar de eigen organisatie laten komen. Een vormingsinitiatief moet erkend zijn door de Afdeling Jeugd en Sport van de Vlaamse Gemeenschap. Indien dit niet het geval is moeten zij het initiatief voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen dat hierover een oordeel geeft.

Jongeren die kadervorming volgen voor speelpleinwerking moeten een bewijs binnenbrengen van de kandidatuurstelling als monitor voor de speelpleinen. Volgende situaties garanderen, mits voorlegging van bewijs, de terugbetaling van de kosten voor kadervorming:

  • Niet-aanvaarding van de kandidatuur
  • Deelname aan de speelpleinen
  • Ziekte tijdens de volledige of gedeeltelijke duur van de speelpleinen
  • Ongeval tijdens de speelpleinwerking
  • Herexamens.

Jongeren die in aanmerking komen, kunnen slechts éénmaal van een Vlaamse gemeente of de Vlaamse Gemeenschapscommissie kadervormingsubsidies ontvangen.

 

Elke jeugdverantwoordelijke of elk jeugdwerkinitiatief (indien deze vereniging de deelname bekostigt) heeft recht op deze subsidie indien ze een bewijs van deelname aan een vormingsactiviteit bezorgt aan het schepencollege.

Bedrag

Indien het krediet niet volstaat om alle eerste aanvragers terug te betalen, wordt het te betalen bedrag per aanvrager procentueel en evenredig verminderd.

Hoe aanvragen?

Elke jeugdverantwoordelijke of elk jeugdwerkinitiatief (indien deze vereniging de deelname bekostigt) heeft recht op deze subsidie indien ze een bewijs van deelname aan een vormingsactiviteit bezorgt voor 1 december van het werkjaar. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren via dit aanvraagformulier, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.

Documenten