Reservefonds jeugdwerk

Wat?

De erkende jeugdwerkinitiatieven waarvan hun lokaal niet behoort tot de gemeentelijke infrastructuur en die voor 2005 erkend zijn, kunnen bij het gemeentebestuur een aanvraag voor subsidiëring van het onderhoud en de instandhouding van hun lokaal indienen in het kader van het reservefonds. Zij maken aanspraak op het bedrag van deze subsidiepost gedeeld door het aantal jeugdwerkinitiatieven waarvan de gemeente geen eigenaar is van de lokalen. Hierbij wordt beoogd dat de jeugdwerkinitiatieven een beleid voeren dat berust op de verbetering van de veiligheid en de hygiëne en op de instandhouding van hun lokaal.

Voorwaarden

De subsidie betreft aankoop van materialen en vergoeding van werkuren van vaklui (niet de werkuren van vrijwilligers) in verband met:

- onderhoud en instandhouding van het lokaal

- verbetering van veiligheid en hygiëne

- verbouwings- en verfraaiingswerken

- brandveiligheid

- saneringswerken

- betaling huurcontracten en betaling kapitaalaflossingen en rente

- betaling van nutsvoorzieningen

- verzekeringen.

Het gaat hier telkens om de kosten, inclusief BTW.

Bedrag

Afhankelijk van de kostprijs van de verbouwing en binnen de perken van het voorziene budget.

Hoe aanvragen?

Het jeugdwerkinitiatief stelt a.d.h.v. een  invulformulier "Reservefonds" , vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen, een dossier samen. Dit invulformulier dient vervolledigd te worden met de nodige bewijsstukken:

-     een beschrijving en een motivatie van de uit te voeren werken

-     een begroting van de kosten

-     als het jeugdwerkinitiatief geen eigenaar is van het lokaal dient de eigenaar een garantie te geven dat het jeugdwerkinitiatief, onder dezelfde (huur)voorwaarden, gedurende minimum 5 jaar het lokaal kan blijven gebruiken

 

Het dossier wordt schriftelijk overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen, die op basis van het advies van de jeugdraad, onderzoekt of het gesubsidieerd kan worden. Het schepencollege motiveert een eventuele weigering tot uitbetaling.

 

Wanneer de werken beëindigd zijn, dienen de bewijsstukken ingeleverd te worden bij de gemeente. De betaling door de gemeente gebeurt uiterlijk 6 maanden na indiening van het aanvraagdossier, binnen de perken van de voorziene en goedgekeurde kredieten, en met inachtneming van de desbetreffende bepalingen in de nieuwe gemeentewet en het reglement inzake de gemeentelijke comptabiliteit.

Documenten

Contact

Dienst Vrije tijd

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 01
F 02 252 57 40

Contactpersonen

Jill Lauwers
T 02 254 12 54