Zoneringsplan

Volgens de Europese "Kaderrichtlijn Water" moeten alle natuurlijke waterlopen tegen 2015 een goede waterkwaliteit hebben. Het is de opdracht van de verschillende overheden om deze Europese richtlijnen om te zetten in besluiten. Daarom verplicht de Vlaamse regering (besluit van maart 2006) alle Vlaamse gemeenten en steden om een zoneringsplan op te stellen. Om een goede waterkwaliteit te hebben, is het immers nodig dat huishoudelijke afvalwaters gezuiverd of gesaneerd worden.

 

Met de zoneringsplannen wordt duidelijk waar er in Vlaanderen nog riolering komt en welke woningen hun afvalwater individueel zullen moeten zuiveren. Het zoneringsplan werd opgemaakt aan de hand van een economisch model. Het leggen van rioleringen in gebieden met weinig bebouwing is immers een dure zaak. Het plan geeft aan in welke zones het economisch voordeliger is om rioleringen aan te leggen en waar het aangewezen is om individuele behandelingsinstallaties (IBA's) voor afvalwaters te plaatsen.

 

Het zoneringsplan voor Machelen werd op 7 juli 2008 goedgekeurd door de minister en gepubliceerd in het staatsblad van 28 augustus 2008. Op basis van dit zoneringsplan maakt de VMM in samenwerking met de gemeente Machelen een uitvoeringsplan op. Dit plan zal de nog uit te voeren rioleringswerken in Machelen concreet weergeven.

 

Meer informatie en het zoneringsplan van Machelen kan je vinden op het 'geoloket zoneringsplannen' van de VMM.

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40

Sylvia Speeckaert
T 02 254 12 44