Pensioen voor werknemers

Voor werknemers wordt het pensioenbedrag berekend op basis van de loopbaan, de bezoldigingen en de gezinssamenstelling. Hoe langer je loopbaan, hoe hoger je pensioenbedrag.

 

Een volledige loopbaan telt 45 jaar. Elk jaar van je loopbaan geeft recht op 1/45ste van je pensioenbedrag.

Het bedrag wordt normaal berekend op basis van de bruto jaarlonen die je verdiende in de loop van je carrière.

 

Je pensioen hangt ook af van je gezinssituatie. Als je gehuwd bent en je partner niet werkt (of een toegelaten beroepsactiviteit uitoefent) of geen recht heeft op een pensioen, dan ontvang je een gezinspensioen.

 

Voor wie?

In België is de wettelijke pensioenleeftijd zowel voor vrouwen als mannen 65 jaar. Vanaf 60 jaar kan een vervroegd pensioen worden aangevraagd mits 35 jaar gewerkte of gelijkgestelde periodes bewezen kunnen worden.

 

Hoe en wanneer pensioen aanvragen?

 Indien je op de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) op pensioen wil gaan, moet je hiervoor niets doen. Dit wordt automatisch in orde gebracht.

 

Indien je op vervroegd pensioen wil gaan, kan dit ten vroegste vanaf de eerste dag van de maand volgend op je 60ste verjaardag. Voorwaarde is wel dat je loopbaan voldoende lang is (minstens 35 jaar gewerkte of gelijkgestelde periodes).

 

Het aanvragen van vervroegd pensioen kan ten vroegste 12 maanden voor de gekozen ingangsdatum. Je doet je aanvraag bij de sociale dienst van de gemeente. Zij doen dan voor jou een elektronische aanvraag bij de Rijksdienst Voor Pensioenen. Je krijgt hiervan een ontvangstbewijs. Bewaar dit goed! Het dient als bewijs in geval van betwisting.

 

Vergeet alvast je identiteitskaart niet mee te nemen.

Indien je zelf niet kan komen, kan je je ook laten vertegenwoordigen door iemand anders. Deze persoon moet meerderjarig zijn en volgende documenten meebrengen:

  • een door jezelf ondertekende volmacht
  • je identiteitskaart en – zonodig- die van je echtgeno(o)t(e)
  • zijn of haar eigen identiteitskaart

 

Meer informatie?

De betaling van het rustpensioen werknemer gebeurt door:

Rijksdienst voor Pensioenen

Zuidertoren

1060 Brussel
Tel.: 02 529 21 11
www.rvponp.fgov.be

 

De betaling van het overheidspensioen gebeurt door:
Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Administratie van de Thesaurie
CDVU - Maandelijkse Pensioenen
Kunstlaan 30

1040 Brussel

www.pdos.fgov.be