Pensioen voor zelfstandigen

Voor de gepensioneerde zelfstandigen bepalen de loopbaan, de professionele inkomsten en de gezinssamenstelling het pensioenbedrag, maar de berekening verloopt iets anders.

Net als voor werknemers houdt men rekening met het aantal jaren dat je gewerkt hebt, maar ook met bepaalde gelijkgestelde periodes. Een volledige loopbaan telt 45 jaar.

 

Wat de beroepsinkomsten aangaat, maakt men een onderscheid tussen de jaren voor 1984 en de jaren daarna. De jaren voor 1984 geven recht op een pensioen op basis van forfaitair beroepsinkomen. Voor de jaren vanaf 1984 wordt het pensioen berekend op basis van de professionele inkomsten die afgehouden werden in het kader van de sociale bijdragen. Wat de gelijkgestelde periodes betreft, wordt rekening gehouden met een fictief inkomen.

 

De gezinssamenstelling heeft eveneens invloed op je pensioen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een gezinspensioen en een pensioen van alleenstaande.

 

Voor wie?

In België is de wettelijke pensioenleeftijd zowel voor vrouwen als mannen 65 jaar. Vanaf 60 jaar kan een vervroegd pensioen worden aangevraagd mits 35 jaar gewerkte of gelijkgestelde periodes bewezen kunnen worden.

 

Hoe en wanneer pensioen aanvragen?

Indien je op de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) op pensioen wil gaan, moet je hiervoor niets doen. Dit wordt automatisch in orde gebracht.

 

Indien je op vervroegd pensioen wil gaan, kan dit ten vroegste vanaf de eerste dag van de maand volgend op je 60ste verjaardag. Voorwaarde is wel dat je loopbaan voldoende lang is (minstens 35 jaar gewerkte of gelijkgestelde periodes).

 

Het aanvragen van vervroegd pensioen kan ten vroegste 12 maanden voor de gekozen ingangsdatum. Je doet je aanvraag bij de sociale dienst van de gemeente. In het geval van een zelfstandige loopbaan zal dit schriftelijk gebeuren.

 

Vergeet alvast je identiteitskaart niet mee te nemen.

Indien je zelf niet kan komen, kan je je ook laten vertegenwoordigen door iemand anders. Deze persoon moet meerderjarig zijn en volgende documenten meebrengen:

  • een door jezelf ondertekende volmacht
  • je identiteitskaart en – zonodig- die van je echtgeno(o)t(e)
  • zijn of haar eigen identiteitskaart

 

Meer informatie?

De betaling van het rustpensioen zelfstandigen gebeurt door:
Rijksdienst voor Pensioenen

Zuidertoren

1060 Brussel
Tel.: 02 529 21 11
www.rvponp.fgov.be