Overlevingspensioen

Wanneer de echtgenoot die een ouderdomspensioen kreeg of hierop recht had komt te overlijden, kan de overlevende echtgenoot een overlevingspensioen krijgen.

 

Voor wie?

De overlevende echtgenoot moet minstens 45 jaar oud zijn en was minstens 1 jaar gehuwd met de overledene.

De leeftijdsvoorwaarde is evenwel niet vereist in volgende gevallen:

  • voor echtgenoten van ambtenaren
  • voor echtgenoten van zelfstandigen of werknemers, met minstens één kind ten laste of die permanent voor minstens 66 % arbeidsongeschikt zijn
  • voor weduwen van mijnwerkers met 20 jaar ondergrondse dienst

In een aantal gevallen mag de huwelijksduur minder dan één jaar bedragen:

  • indien er (eventueel postuum) een kind geboren werd uit het huwelijk
  • indien het overlijden te wijten was aan een ongeval of beroepsziekte;indien op het ogenblik van het overlijden een van beide partners kindergeld trok voor een kind ten laste

 

Hoe en wanneer aanvragen?

In sommig gevallen wordt het overlevingspensioen automatisch toegekend, in andere gevallen dien je een aanvraag in te dienen bij de sociale dienst van de gemeente.

 

Indien de overleden werknemer of zelfstandige al een rustpensioen ontving, of indien de toekenningsprocedure daarvoor al gestart was, hoef je niets te doen. Het overlevingspensioen wordt in dat geval automatisch berekend en toegekend aan de rechthebbenden.

 

Als de overledene een ambtenaar was die een rustpensioen ontving, dan opent de Pensioensdienst voor de Overheidssector automatisch een overlevingspensioendossier. Dit dossier geldt voor de langstlevende echtgenoot of -indien zij de enig mogelijke rechthebbenden zijn- voor de uit de echt gescheiden partner of de minderjarige weeskinderen.

 

In bepaalde gevallen dien je wel een aanvraag in te dienen bij de gemeente:

 

  • als je partner nog actief was als werknemer of zelfstandige
  • als je partner ambtenaar was en nog geen rustpensioen ontving, dat niet beheerd werd door de Pensioendienst van de Overheidssector

 

In geval van twijfel is het altijd beter een aanvraag in te dienen. De aanvraag dient te gebeuren bij de sociale dienst. Daar wordt de aanvraag electronisch ingevoerd. Je krijgt hiervan een ontvangstbewijs. Bewaar dit goed! Het dient als bewijs in geval van betwisting.

 

Vergeet alvast je identiteitskaart niet mee te nemen. Indien je zelf niet kan komen, kan je je ook laten vertegenwoordigen door iemand anders. Deze persoon moet meerderjarig zijn en volgende documenten meebrengen:

  • een door jezelf ondertekende volmacht;
  • je identiteitskaart en – zonodig- die van je echtgeno(o)t(e);
  • zijn of haar eigen identiteitskaart.

 

Meer informatie?

Betaling van het rustpensioen werknemer, zelfstandige en inkomensgarantie voor ouderen gebeurt door:

Rijksdienst voor Pensioenen

Zuidertoren

1060 Brussel
Tel.: 02 529 21 11
www.rvponp.fgov.be

 

De betaling van het overheidspensioen gebeurt door:
Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Administratie van de Thesaurie
CDVU - Maandelijkse Pensioenen
Kunstlaan 30 - B-1040 Brussel

www.pdos.fgov.be