Justitie

Machelen ligt in het rechtsgebied van het Hof van Beroep en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. Voor burgerlijke geschillen is Machelen afhankelijk van het vredegerecht van Vilvoorde.

 

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende rechtbanken. Elke rechtbank heeft zijn eigen specifieke bevoegdheden.

Vredegerecht

De vrederechter is de rechter die het dichtst bij de bevolking staat. Hij/zij is bevoegd voor problemen in het gezinsleven, buurtbewoners en de woning. Het vredegerecht is een burgerlijk gerecht, dat wil zeggen dat er geen strafzaken gepleit worden.

 

De vrederechter heeft een honderdtal specifieke bevoegdheden. De belangrijkste zijn o.a. geschillen i.v.m. huur of verhuur, geschillen over het gemeenschappelijk gebruik, onderhoud, of beheer van appartementsgebouwen, burenruzies, geschillen i.v.m. de herziening van onderhoudsgelden, geschillen i.v.m. kleine nalatenschappen (kleiner dan 1860 euro), gedwongen opname in gesloten instellingen van geesteszieken en voogdij en adoptie.

 

De vrederechter is ook in alle andere zaken bevoegd, zolang het bedrag van de vordering kleiner is dan 1860 euro, behalve als het gaat om geschillen tussen werknemers en werkgevers.

 

Contact

 

Vredegerecht Vilvoorde
Bolwerkstraat 25

1800 Vilvoorde
Tel. 02 251 03 71

Rechtbank van Eerste Aanleg

De rechtbank van eerste aanleg heeft drie afdelingen:

 

  • de burgerlijke rechtbank
  • de correctionele rechtbank
  • de jeugdrechtbank

 

De burgerlijke rechtbank

 

Deze rechtbank is bevoegd voor alle zaken die een persoon aangaan. Dat kan gaan over een echtscheiding, afstamming, maar ook adoptie. De burgerlijke rechtbank behandelt onder bepaalde voorwaarden ook geschillen waarvan het bedrag hoger is dan 1860 euro.

 

De correctionele rechtbank

 

Dit is een strafgerecht dat wanbedrijven bestraft. Die wanbedrijven zijn o.a. oplichting en fraude, onopzettelijke doodslag, diefstal met braak of geweld.

De correctionele rechtbank behandelt ook het beroep tegen vonnissen van de politierechtbank.

 

De jeugdrechtbank

 

De jeugdrechtbank behandelt geschillen die vallen onder de wet op de Jeugdbescherming (1965). Het gaat o.a. over ontheffing uit het ouderlijk gezag, plaatsing van minderjarigen in opvanggezinnen of gesloten centra en jeugdcriminaliteit.

 

Contact

 

Paleis van Justitie
Rechtbank van Eerste Aanleg
Poelaertplein 1

1000 BRUSSEL
Tel. 02 508 61 11

Rechtbank van Koophandel

De rechtbank van Koophandel behandelt in eerste aanleg commerciële geschillen (hoger dan 1860 euro), uitspraken van faillissementen, conflicten tussen aandeelhouders van een vennootschap. Ze behandelt geen feiten die tot de sfeer van het strafrecht horen zoals fraude.

 

Naast de geschillen die ze in eerste aanleg te verwerken krijgt, behandelt ze ook het hoger beroep tegen vonnissen van de vrederechter in handelsgeschillen.

 

Contact

 

Paleis van Justitie
Rechtbank van koophandel
Poelaertplein 1

1000 BRUSSEL
Tel. 02 508 61 11

Arbeidsrechtbank

De arbeidsrechtbank behandelt geschillen tussen werkgevers en werknemers (zoals individuele arbeidscontracten), geschillen in verband met sociale zekerheid (zoals pensioenen) en met de sociale bijstand (zoals sociale uitkeringen) en collectieve schuldenregeling.

 

Contact

 

Paleis van Justitie

Arbeidsrechtbank
Quatre-Brasstraat 19

1000 BRUSSEL
Tel. 02 508 71 11

Politierechtbank

De politierechtbank is bevoegd bij overtredingen (zoals inbreuken verkeersreglement, nachtlawaai), voor wanbedrijven waarmee verzachtende omstandigheden gemoeid zijn en een aantal welomschreven misdrijven, zoals misdrijven in het wegverkeer.

 

Contact

 

Politierechtbank Vilvoorde
Luchthavenlaan 4

1800 Vilvoorde
Tel. 02 255 30 60

Fax 02 255 30 70

 

Parket Halle-Vilvoorde
Nerviërsstraat 60

1730 Asse
Tel. 02 451 18 11

Fax 02 451 18 91

Hoven

Soms is iemand het oneens met een uitspraak van een rechter. Deze persoon kan een geding een tweede keer laten voorkomen om het eerste vonnis te betwisten. Elke partij kan dit recht uitoefenen, met uitzondering van de gevallen waarin geen hoger beroep mogelijk is.

 

Het beroep wordt steeds behandeld door een rechtscollege dat hoger is dan de rechtbank die het eerste vonnis heeft uitgesproken. In hoger beroep beraadslagen de rechters een tweede en laatste keer over de grond van de zaak. Daarna doen ze een uitspraak in laatste aanleg.

 

In België zijn er 3 verschillende hoven: het hof van beroep, het hof van assisen en het hof van Cassatie.

 

Naast de gewone rechtbanken en hoven zijn er ook nog twee andere rechtscolleges die een toezichthoudende taak hebben, namelijk de Raad van State en het Arbitragehof.

Klachten, bijstand en advies

Indien je een klacht wil indienen, bvb. wegens diefstal of aanranding, kan dat eenvoudig door een aangifte te doen bij de politie. Je kan ook een schriftelijke klacht indienen bij het Parket van de Procureur des Konings. De klacht wordt daarna bij de politie bevestigd.

 

Parket Procureur des Konings
Quatre-Brasstraat 13

1000 BRUSSEL
Tel. 02 508 71 11

 

Kosteloze rechtsbijstand & rechtspleging (Pro-deo)

 

Rechtszoekenden met een laag inkomen kunnen aanspraak maken op zowel kosteloze rechtsbijstand als kosteloze rechtspleging. De formulieren voor de aanvraag hiervan kan je bekomen bij de politie.

Vredegerecht Vilvoorde
Bolwerkstraat 25

1800 Vilvoorde


Elke eerste en derde donderdag van de maand van 17 tot 18 uur.

 

Rechtzoekenden die verplaatsingsproblemen ondervinden of die dringend juridisch advies nodig hebben, kunnen bovendien elke dag tussen 14 en 18 uur telefoneren naar de dienst Tele Balie. De permanentie wordt er waargenomen door advocaten en men kan ze bereiken op de nummers 02 511 54 83 en 02 511 50 45.