Sportraad

Sportraad

De sportraad is het adviesorgaan voor de sport binnen de gemeente Machelen. De sportraad geeft autonoom advies, op eigen initiatief of op verzoek, over alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid van de gemeente.

 

De sportraad moet advies geven over de strategische meerjarenplanning en de jaarrekening van de gemeente binnen het beleidsveld sport.

 

De sportraad is samengesteld uit sportverenigingen, sportdeskundigen en gecoöpteerden, de sportfunctionaris (als waarnemer) en de schepen van Sport (als waarnemer). Alle verenigingen mogen zetelen in de sportraad. Zij duiden 1 vertegenwoordiger aan, en 1 plaatsvervanger. De raad van bestuur bestaat uit minimum 3 personen.

 

Het dagelijks bestuur van onze sportraad bestaat uit volgende personen:

- Danny Van Roy: Voorzitter

- Serge Kovaleni: Secretaris

- Freddy Hellemans: Penningmeester

Documenten

Statuten sportraad

Advies sportraad meerjarenplanning

Participatie sportraad meerjarenplanning

Samenstelling sportraad

Verslagen sportraad 2014

Werkgroepen

Sinds januari 2012 werden er vanuit de sportdienst 2 werkgroepen opgestart. De werkgroep van de binnensporten en van de buitensporten. Deze werkgroepen komen ongeveer 1 keer om de 2 maanden samen om het sportgebeuren in de gemeente te overlopen. Thema’s als sportpromotie, sportinfrastructuur, subsidies,… komen hier aan bod.

Documenten

Verslagen werkgroep binnensporten

Verslagen werkgroep buitensporten