Vredegerecht

De vrederechter is de rechter die het dichtst bij de bevolking staat. Hij/zij is bevoegd voor problemen in het gezinsleven, buurtbewoners en de woning. Het vredegerecht is een burgerlijk gerecht, dat wil zeggen dat er geen strafzaken gepleit worden.

 

De vrederechter heeft een honderdtal specifieke bevoegdheden. De belangrijkste zijn o.a. geschillen i.v.m. huur of verhuur, geschillen over het gemeenschappelijk gebruik, onderhoud, of beheer van appartementsgebouwen, burenruzies, geschillen i.v.m. de herziening van onderhoudsgelden, geschillen i.v.m. kleine nalatenschappen (kleiner dan 1860 euro), gedwongen opname in gesloten instellingen van geesteszieken en voogdij en adoptie.

 

De vrederechter is ook in alle andere zaken bevoegd, zolang het bedrag van de vordering kleiner is dan 1860 euro, behalve als het gaat om geschillen tussen werknemers en werkgevers.

 

Contact

 

Vredegerecht Vilvoorde
Bolwerkstraat 25

1800 Vilvoorde
Tel. 02 251 03 71