Belasting op economische bedrijvigheid

De belasting op economische bedrijvigheid is van toepassing op alle natuurlijke of rechtspersonen die op het grondgebied van Machelen-Diegem een economische activiteit uitoefenen.

 

Onder economische bedrijvigheid wordt verstaan elke activiteit die enkel kan uitgeoefend worden als betrokkene voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:

  • ingeschreven zijn in het handelsregister
  • ingeschreven zijn in het register van de burgerlijke vennootschappen
  • beschikken over een btw-nummer.

Onder economische activiteit wordt eveneens verstaan het uitoefenen, ongeacht de rechtsvorm waarin dit gebeurt, van alle vrije beroepen.

 

Zijn vrijgesteld van deze belasting: de roerende en onroerende goederen die toebehoren aan een openbare dienst van de federale staat, de gewesten, gemeenschappen, gemeenten en publiekrechtelijke instellingen, beschutte werkplaatsen, onderwijsinstellingen en instellingen waar zieken en gehandicapten verzorgd worden en de verenigingen actief in de gemeente op socio-cultureel, jeugd- en sportvlak.

 

Het jaarlijks bedrag van de belasting wordt vastgesteld door middel van cumulatieve toepassing van de criteria en aanslagvoeten zoals vermeld in het reglement, zijnde motoren en opslagcapaciteit en oppervlakte.

 

De belastingplichtige ontvangt kosteloos een aangifteformulier van het gemeentebestuur en moet binnen de dertig dagen na ontvangst het formulier ingevuld en ondertekend bezorgen aan de gemeente. Per post aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen of via mail naar financien@machelen.be. Belastingplichtigen die geen aangifteformulier hebben ontvangen, dienen uiterlijk op 30 juni van het aanslagjaar aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

 

De nieuwe belastingplichtigen zijn verplicht zich uiterlijk binnen de maand na de start van hun economische activiteit op het grondgebied van de gemeente aan te melden bij het gemeentebestuur en een aangifteformulier aan te vragen. Bij niet-aangifte binnen de vooropgestelde termijnen, of bij onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, kan de belasting ambtshalve gevestigd worden. De ambtshalve gevestigde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting.

Contact

Financiƫle dienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 20
F 02 252 57 40