Aanpassingen openbaar domein

Bij private bouw- of verbouwingswerken kan het nodig zijn het openbaar domein (voet- en fietspaden, pleinen, enz.) aan te passen. Aanpassingen aan het openbaar domein mag je niet zelf doen, maar dien je aan te vragen aan het gemeentebestuur.


Enkele voorbeelden

  • Een verkeersbord of verlichtingspaal (openbare verlichting) belemmert de inrit van je nieuwe garage.
  • Een groenstrook hindert het toegangscomfort van je nieuwe woning.
  • De boordsteen van het voetpad is niet aangepast aan je nieuwe woning ter hoogte van je oprit of garage.

Hoe aanvragen?

  • Schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen met vermelding van naam, adres, telefoon en/of e-mailadres, referentienummer van de vergunning* en een korte beschrijving (indien mogelijk foto’s) van de aanpassingen die nodig zijn aan het openbaar domein.

Procedure

  • Je krijgt bezoek van de technische dienst voor de opmeting van de uit te voeren werken.
  • Vervolgens ontvang je een bestek met daarop de afmetingen en een berekening van de kostprijs. Hiervoor heeft de gemeenteraad een retributiereglement goedgekeurd.
  • Na ontvangst van de betaling neemt de technische dienst contact met je op voor het bespreken van de uitvoeringstermijn.
  • Na de werken komt de gemeente nog ter plaatse voor een visuele controle van de werkzaamheden, waarna je een document ontvangt van voorlopige oplevering.

*Let op! Aanvragen voor aanpassingen aan het openbaar domein kunnen enkel goedgekeurd worden indien het noodzakelijke aanpassingen zijn en die het gevolg zijn van vergunde werken.

Tip

  • Het is raadzaam om bij het ontwerp maximaal rekening te houden met de inrichting van het openbaar domein zodat je geen extra kosten hebt om dit nadien te laten aanpassen.
  • Bespreek dit tijdig met je architect of aannemer.