Thuisverzorgingstoelage

Wat?

Deze toelage biedt financiële ondersteuning aan iedereen die de zorg voor een inwonende zorgbehoevende op zich neemt.

Voorwaarden

• de aanvrager en zorgbehoevende moeten in de gemeente wonen en samenwonen
• de zorgbehoevende moet hulpbehoevend zijn: de zorgbehoevende heeft blijvende hulp van een derde nodig voor het verrichten van de elementaire huishoudelijke taken en voor de verzorging van zichzelf
• inkomensvoorwaarde: de inkomens die in aanmerking worden genomen, zijn die van de zorgbehoevende en van de zorgverlener en diens partner indien deze onder hetzelfde dak als de zorgverlener woont.

Hoe aanvragen?

Bezorg het ingevuld aanvraagformulier en de nodige bijlagen (doktersattest en kopie van het meest recente aanslagbiljet van de personenbelastingen) aan het OCMW, C. Peetersstraat 45 in 1830 Machelen.

Documenten

Reglement voor OCMW-toelagen voor personen met een handicap en/of thuisverzorging

Aanvraagformulier voor OCMW-toelagen voor thuisverzorging