Budget en jaarrekening

Budget

Voor de start van een nieuw kalenderjaar stelt de gemeenteraad een budget vast. Het budget vormt de concrete uitwerking van het meerjarenplan voor het betreffende jaar.

Het budget bestaat uit een beleidsnota (inhoudelijk luik), een financiële nota (cijfermatige planning) en aanvullende toelichtingen.

Concreet geeft de beleidsnota een antwoord op:

  • Wat wil het bestuur bereiken? (doelstellingen)
  • Wat gaat het bestuur daarvoor doen? (actieplannen/ acties per doelstelling)
  • Hoeveel gaat dat het bestuur kosten? (raming uitgaven/ontvangsten per doelstelling)
  • Hoe gaat het bestuur dat betalen? (belastingen, subsidies, verkopen, lening,…)

De financiële nota bevat een precieze raming van alle uitgaven en ontvangsten die in de loop van het kalenderjaar kunnen worden gedaan.

Ook de financiering van de beleidsdoelstellingen is terug te vinden in de financiële nota.

Indien nodig wordt het budget bijgesteld door de gemeenteraad in de loop van het jaar via een budgetwijziging.

De jaarrekening is een weergave van de uitvoering van het budget en wordt opgemaakt na afloop van een werkingsjaar.

Het geeft een overzicht van de werkelijke ontvangsten en uitgaven. Daarnaast vindt u er ook de waarde van de bezittingen, schulden en vermogen van de gemeente in terug.

De rekening geeft ons niet enkel een inzicht over de financiële resultaten maar ook in het beleid dat de gemeente gedurende een jaar heeft gevoerd.

Jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit volgende onderdelen :

  • een beleidsnota (realisatie van de inhoudelijke doelstellingen)
  • een financiële nota (budgettaire rekening)
  • de samenvatting van de algemene rekeningen (balans en staat van opbrengsten en kosten)
  • een toelichting bij de jaarrekening

De rekening wordt door de gemeenteraad vastgesteld en opgestuurd naar de toezichthoudende overheid voor goedkeuring.