Ecologisch beheer parken

Het project kadert in de opwaardering van de vallei van de Woluwe en de wegbermen van de Woluwelaan. Met de opwaardering van de nog bestaande 'groene zones' ontstaan er stapstenen en relictzones die samen met de wegbermen een lint vormen van natuurlijke elementen langs de Woluwelaan.

Met dit groene lint proberen we gebieden te bewaren waar de verschillende soorten kunnen overleven in sterk verstedelijkte gebieden. Hierbij wordt ook gedacht aan de 'Koesterburen' zoals de gewone dwergvleermuis, ligusterstipspanner, huismus, ...

Binnen de parken langs de Woluwelaan gaat een afgebakend gedeelte een aangepast beheer krijgen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op natuurlijke elementen die aanwezig zijn in het desbetreffende park.

Donjon

Donjon ligt tussen de Broekstraat en de Woluwelaan in Diegem. Het project kadert in de opwaardering van de vallei van de Woluwe en de wegbermen van de Woluwelaan.

Het terrein maakt deel uit van een complex van 2 visvijvers die met elkaar verbonden zijn met overloop. De vijvers zijn in het begin van de 20ste eeuw aangelegd en behoorden tot het domein van de 'Donjon'.

Op het oostelijke terreingedeelte is de vijver nog in gebruik door de plaatselijke vissersvereniging. De herstel- en opwaardingswerken zijn voornamelijk gefocust op dit terreingedeelte en verlopen gefaseerd. De vijver op het westelijk terreingedeelte is in onbruik geraakt. Aanpalend aan de westelijke vijver situeren zich een oude boomgaard en hooiland.

Beide vijvers en het westelijk gelegen bosje worden op de biologische waarderingskaart ingekleurd als biologisch waardevol, de hooilanden rondom de vijvers worden aangeduid als een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen. Het omvormen van de oude vijver naar amfibieënpoel en het verder omzomen van het gebiedje met houtkanten zijn acties die als doelstelling hebben de natuurwaarde in dit mooi landschapsrelict te vergroten. Sinds 2008 worden het hooiland, de boomgaard, de hagen en houtkanten beheerd door Econet Vlaams-Brabant.