Erkenning aanvragen

Elke Machelse vereniging kan een erkenningsaanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Om erkend te kunnen worden moet uw vereniging aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • een open vereniging zijn
 • maatschappelijke zetel in Machelen hebben
 • een autonoom bestuur hebben met voorzitter, secretaris en penningmeester
 • een recent verzekeringsattest van burgerrechtelijke aansprakelijk kunnen voorleggen

Een erkende vereniging krijgt een aantal voordelen:

 • gebruik maken van gemeentelijke infokanalen
 • gebruiken van infrastructuur aan voordeeltarief
 • gebruiken van materialen gemeentelijke uitleendienst
 • mogelijkheid om gemeentelijke subsidies aan te vragen voor verenigingen met een jeugd-, sport- of cultuurwerking

 Bijkomende voorwaarden voor een erkenning als cultuurvereniging:

 • minstens één werkjaar bestaan
 • minstens 3 activiteiten voor de leden en/of een ruimer publiek organiseren, gericht op ontspanning, vorming, informatie, cultuurbeleving, erfgoed, samenlevingsopbouw, (amateur)kunstbeleving in groepsverband, ...
 • doelpubliek is in hoofdzaak de Machelse bevolking
 • de zelf georganiseerde activiteiten dienen in hoofdzaak door te gaan op grondgebied van de gemeente
 • de vereniging is opgericht door private personen, heeft haar zetel in Machelen of Diegem en is geen onderafdeling van een reeds erkende sport- of jeugdvereniging
 • de vereniging is opgericht zonder beroeps-, winst- of handelsdoeleinden
 • de vereniging moet beschikken over een bestuur van minstens 3 personen

Bijkomende voorwaarden voor een erkenning als sportvereniging:

 • minimaal een werking van 1 jaar kunnen voorleggen
 • De voertaal van de vereniging is Nederlands.
 • sportactiviteiten worden ontplooid op het grondgebied van de gemeente Machelen
 • De maatschappelijke zetel van de vereniging is in Machelen gevestigd.
 • De vereniging dient minimum 50% van zijn activiteiten (dus ook niet-sportactiviteiten) te ontwikkelen op het grondgebied van Machelen.
 • 60% van de bestuursleden van de vereniging dienen in de gemeente te wonen.

Bijkomende voorwaarden voor een erkenning als jeugdvereniging

 • De vereniging omvat initiatieven voor kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar, 75% van de leden moet dan ook in die leeftijdscategorie vallen.
 • De vereniging wordt begeleid en gecoördineerd door jongeren die minimum 16 jaar oud zijn. Twee derde van het bestuur moet jonger zijn dan 30 jaar.
 • De vereniging streeft de kwaliteitsverbetering voor en door jongeren na door het vervullen van meerdere functies: ontmoeting, spel, creatieve activiteiten, vormingsactiviteiten, kadervorming, dienstverlening, werken aan structuurveranderingen, bevorderen van integratie door opvang en begeleiding.
 • De initiatieven mogen niet in hoofdzaak sport- of onderwijsactiviteiten tot doel hebben.
 • De vereniging dient een regelmatige werking op te zetten. Jaarlijks dienen minimum 12 activiteiten voor alle leden georganiseerd te worden. 

De volledige regelgeving vindt u in het algemeen erkenningsreglement.