Geluidsnormen en -hinder

De gemeentelijke infrastructuur valt niet onder de VLAREM-normen maar onder het KB van 24.02.1974 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen. Dit betekent dat het maximaal geluidsniveau, voortgebracht door muziek, de 90Db niet mag overschrijden. 

Artikel 111§2 van de gemeentelijke politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder vermeldt dat het geluid binnen de voor het publiek toegankelijke etablissementen, zowel overdag als ’s nachts, het niveau van het straatlawaai niet mag overschrijden als het hoorbaar is op de openbare weg.

De burgemeester bepaalt dat een activiteit op het grondgebied van onze gemeente volledig dient te stoppen om 4 uur ’s ochtends en wel volgens onderstaand schema:

  • 2.30 u.: stoppen met de verkoop van drankbonnetjes
  • 3.00 u.: halvering van het muziekvolume
  • 3.30 u.: lichten aan en stoppen met de verkoop van drank
  • 4.00 u.: stoppen van de muziek

Een uitzondering op dit schema kan worden toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen.