Gemeente start overheveling gemeentescholen naar GO! Nieuws RSS

Opzet is om vanaf 1 september 2023 GBS De Fonkel en GISO over te hevelen naar het gemeenschapsonderwijs GO! Dit om de gelijke kansen op kwaliteitsvol onderwijs te garanderen voor leerlingen, leerkrachten én directies.

In Machelen-Diegem zijn er 4 basisscholen en 1 secundaire school, verdeeld over de drie onderwijsnetten: het vrij onderwijs, het gemeenschapsonderwijs en het gemeentelijk onderwijs.

Binnen het gemeentelijk onderwijsnet lopen vandaag 400 kinderen school in GBS De Fonkel en een 200-tal in het GISO.

Onderwijs is voor het bestuur een belangrijke hefboom voor het bestrijden van (kinder)armoede en het bevorderen van sociale cohesie. De gemeente zet dan ook al jaren in op een flankerend onderwijsbeleid. Op taalstimulering, op een geïntegreerd aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten, aanmeldingsprocedures en een structureel overleg met alle schoolnetten.

Maar de uitdagingen in de gemeente zijn groot. Machelen-Diegem behoort tot de snelst groeiende gemeenten in Vlaanderen. Deze groei zit voornamelijk bij de jongeren. De gemeente wordt steeds meer multicultureel waardoor Nederlands in de meerderheid van de gezinnen niet meer de thuistaal is. Er is bovendien een grote mate van armoede in onze gemeente: kansarmoede, schooluitval, lege brooddozen, … En dit in een snel wijzigend onderwijslandschap met leerplannen, eindtermen, STEM, personeelsstatuten, onderwijsdoelen, Vlaamse toetsen, digitalisering, ….

Ondanks het flankerend onderwijsbeleid van de gemeente, de bouw van een nieuw GISO en de uitbreiding van GBS De Fonkel, stellen we vast dat het almaar moelijker wordt om als actor-organisator van onderwijs al die uitdagingen te kunnen blijven aangaan. Om qua capaciteit en kwaliteit op een voldoende hoog niveau te blijven functioneren.

De gemeente wil gelijke kansen op een kwaliteitsvol onderwijs voor leerlingen, voor leerkrachten én voor directies garanderen. Met de nodige ondersteuning binnen het Vlaamse onderwijskader en met aandacht voor kwaliteit, visie en capaciteit. Daarom werd onderzocht hoe het gemeentelijk onderwijs kan ingebed worden op een niveau dat dit kan waarmaken.

Dus het geschikte niveau als organisator van het onderwijs, terwijl de gemeente meer de rol opneemt die zij het best kan waarmaken: flankerende ondersteunde maatregelen uitwerken op het vlak van taalstimulering, buitenschoolse opvang, bestrijding van verschillende vormen van armoede, bestrijding sociale achterstand …

Daarom is het college een traject opgestart om de 2 gemeentelijke scholen, GBS De Fonkel en GISO, over te hevelen naar het gemeenschapsonderwijs GO! met ingang van 1 september 2023. Ondertussen werden ook de vakbonden, de directies, de leerkrachten en overige personeel en schoolraden ingelicht.

Na nieuwjaar wordt de formele procedure opgestart zodat de gemeenteraad zich tijdig kan uitspreken over de samenwerkingsovereenkomsten die hiervoor zullen afgesloten worden.

In het belang van onze schoolgaande kinderen, zal er een intense samenwerking en communicatie zijn met de vakbonden, personeel en schoolraden.

Door deze overheveling kan de gemeente zich ook engageren om het kwaliteitsvol flankerend onderwijsbeleid verder te versterken en daar de nadruk op te leggen, en dit binnen het plan Samenleven en het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten.

Gepubliceerd op dinsdag 6 december 2022 12.25 u.