Kennisgeving PAS

De kennisgeving van het plan-MER “Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)” ligt ter inzage van 16 augustus tot en met 16 oktober 2018.

(MER = MilieuEffectenRapport – Een plan-MER omvat een beschrijving van wat precies bestudeerd zal worden in het MER en van de manier waarop deze studie zal uitgevoerd worden.)

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door de uitstoot van stikstof terug te dringen, zodanig dat het niveau van de stikstofdepositie op Speciale Beschermingszones stelselmatig daalt.
Hierover is een kennisgevingsnota gemaakt die momenteel ter inzage ligt.

De kennisgeving is tijdens voormelde periode raadpleegbaar via de website www.mervlaanderen.be, op de website van de initiatiefnemer alsook op het gemeentehuis en de website van gemeente Machelen.

De bevolking kan tot en met 16 oktober 2018 opmerkingen bezorgen
- via een brief gericht aan het Departement Omgeving, dienst Mer, Plan–MER ‘WORG”, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel
- via een e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met vermelding “publieke inspraak plan-Mer ‘PAS’ in de titel)
- via de gemeente Machelen (Woluwelaan 1 – 1830 Machelen)
- via de provincie Vlaams-Brabant (Provincieplein 1 - 3010 Leuven)

Op de website van de dienst Mer vind je een standaardformulier waarop je eventuele opmerkingen kan formuleren.