Masterplan Diegem goedgekeurd Nieuws RSS

De gemeenteraad keurde op 23 januari het masterplan Oude Woluwelaan en omgeving goed. Dit toekomstplan biedt een duurzame toekomstvisie voor een leefbaar Diegem.

Aanleiding

De Werkvennootschap plant ingrijpende werken aan de Ring (R0)/ A201. Hierdoor zal ook de omgeving en het landschap in Diegem veranderingen doormaken. Zo zal het op- en afrittencomplex Diegem Woluwelaan verdwijnen.

Om proactief in te spelen op deze veranderingen en de leefbaarheid van de omgeving te vergroten, heeft de gemeente de opdracht voor een toekomstvisie voor dit gebied uitgeschreven. Plusoffice architects, studio Levier en Witteven+ Bos werden aangesteld voor het opmaken van een masterplan. Dit masterplan biedt een toekomstvisie voor de omgeving en bevat een actieplan met acties op korte- en lange termijn.

Onderzoeksgebied masterplan

Het gebied van het masterplan gaat over het park Diegem, met de waterbuffer van de Vlaamse Milieumaatschappij, de Oude Woluwelaan, de bedrijvenzone Diegem Hoek, de woonzones Diegem Hoek en Diegem- Lo.

Ambities

Opwaarderen van het park Diegem

We willen het huidige park omvormen tot een groot publiek toegankelijk park met verschillende recreatiemogelijkheden voor al onze inwoners. En dit in synergie met ruimte voor natuur en water. Op lange termijn zal het park van Diegem heringericht worden zodat we maximaal kunnen profiteren van haar waterrijk karakter en het beter verbonden wordt met de omgeving, de waterbuffer van de Vlaamse Milieumaatschappij en het toekomstig park aan de R0 park. Het is het opzet de waterbuffer maximaal te gaan benutten en betrekken in het park.

Heraanleg Oude Woluwelaan

De Oude Woluwelaan zal heraangelegd worden. Deze heraanleg is een belangrijke schakel om tot een aangename fiets- en voetgangersverbinding en een verbonden parkstructuur te komen.

Leefbare dorpskernen

Er zal maximaal ingezet worden op het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom worden de woonzones Diegem- Lo, Diegem Hoek en Diegem centrum beter met elkaar verbonden met veilige en aantrekkelijke trage wegen.

Voor de woonwijk Diegem Hoek is het opzet de wijk water robuust en leefbaar in te richten, rekening houdend met de woonfunctie en het naastliggende bedrijventerrein.

Herontwikkelen van de bedrijvenzone in Diegem Hoek

Voor de bedrijvenzone gaan we onderzoeken wat de toekomst van de logistieke bedrijvigheid is na de hervorming van de mobiliteit in Diegem. Verder wordt gekeken naar een herontwikkeling richting een toonaangevend, toekomstgerichte economische zone.

Participatie

Het masterplan kwam tot stand door een nauwe samenwerking tussen de gemeente, het ontwerpteam en diverse actoren als de Werkvennootschap, de Vlaamse Milieu Maatschappij, het wijkcomité Diegem-Lo, de bedrijfseigenaars van Diegem Hoek, Natuurpunt, de voetbalclub van Diegem, de organisatie van Diegem Cross, de verschillende scholen in Diegem, ... Daarnaast werd ook een participatiemoment met de bewoners van Diegem-Lo georganiseerd.

Hoe gaan we nu verder?

Het masterplan omschrijft een toekomstvisie voor de verschillende deelzones en mogelijke deelprojecten op korte en lange termijn. Het is de bedoeling om met het masterplan verder aan de slag te gaan en per deelgebied verder te verdiepen.

Gepubliceerd op donderdag 25 januari 2024 15.10 u.