Nieuwe mantelzorgpremie Nieuws RSS

Deze nieuwe mantelzorgpremie moet ervoor zorgen dat meer mensen met een zorgnood bereikt worden.

De nieuwe transversale mantelzorgpremie bundelt en vereenvoudigt de huidige medisch-sociale toelage voor personen met een handicap, de sociaal-pedagogische toelage en de mantelzorgpremie.

Dit is een vereenvoudiging in de procedures, maar vooral een versoepeling in de voorwaarden waardoor meer mensen met een zorgnood bereikt worden.

Langer thuis wonen is meer nood aan thuiszorg

Onze maatschappij evolueert op vlak van zorg. Steeds meer mensen willen zo lang mogelijk thuis wonen. Hierdoor moeten steeds meer mensen van een zorgondersteuning kunnen genieten.

Naast opgeleide deskundigen zoals artsen, kinesisten, … is de rol van een mantelzorger hierbij onontbeerlijk.

Mantelzorgers verlenen regelmatig zorg aan een zorgbehoevende partner, familielid, goede vriend of buur. Vaak denken we aan fysieke en materiële zorg, maar emotionele ondersteuning is minstens even belangrijk.

Met het toekennen van deze nieuwe mantelzorgpremie wil het lokaal bestuur mantelzorg erkennen en stimuleren. De zorg en toewijding van mantelzorgers is ontzettend waardevol. Dankzij hun engagement kunnen zorgbehoevenden langer in hun vertrouwde thuisomgeving blijven wonen. Deze premie is dan ook een erkenning van hun vrijwillige inzet ten aanzien van een zorgbehoevende inwoner.

Versoepelde voorwaarden

De voorwaarden voor de zorgbehoevende zijn versoepeld. Er wordt nu enkel rekening gehouden met de minimum scores op de BelRAI Screener en niet de maximum scores. Een attest MyHandicap met minimum 9 punten of een attest zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte komen ook in aanmerking.

Zo kunnen we meer mensen met een zorgnood bereiken. Er staat bovendien geen leeftijdsgrens voor de zorgbehoevende inwoner.

De premie kan nu ook toegekend worden aan de mantelzorger die zorg biedt aan iemand met mentale of psychologische noden. Op deze manier willen we de drempel laag houden voor mensen die geconfronteerd worden met sterk psychisch lijden of psychische aandoeningen.

De titularis van de premie blijft de thuiswonende zorgbehoevende die in Machelen is gedomicilieerd. De premie wordt nu voor alle zorgbehoevenden rechtstreeks uitbetaald aan de mantelzorger.

De premie aanvragen

De nieuwe premie gaat in vanaf 1 januari 2024.

Vanaf dan kunnen mantelzorgers de nieuwe premie aanvragen via www.machelen.be/mantelzorgpremie of na contactname met de thuisdiensten.

Gepubliceerd op donderdag 5 oktober 2023 15.19 u.