Openbaar onderzoek plan-MER BVR extern salderen Nieuws RSS

Publieke inspraak over de kennisgeving van het plan-MER voor het Besluit van de Vlaamse Regering over extern salderen van 5 april 2024 tot en met 3 juni 2024.

Stikstofdecreet

Met het decreet over de programmatische aanpak stikstof (het ‘Stikstofdecreet’) legde het Vlaams Parlement eind januari 2024 onder meer de rechtsgrond vast voor specifieke emissie-reducerende maatregelen die vervat zijn in de PAS, en voor beoordelingskaders voor de stikstofimpact van vergunningsplichtige activiteiten. Het Stikstofdecreet trad op 23 februari 2024 in werking.

Het Stikstofdecreet verwijst naar de mogelijkheid tot extern salderen in het kader van de individuele passende beoordeling. Extern salderen houdt in dat een vergunningsplichtig project – de saldonemer – voor het terugdringen van zijn stikstofemissies beroep kan doen op emissies die door een ander project – de saldogever – worden stopgezet. Het Stikstofdecreet voorziet dat de Vlaamse Regering de voorwaarden voor extern salderen vaststelt via een op te maken Besluit (‘BVR extern salderen’).

Openbaar onderzoek

De Vlaamse Regering onderzoekt door middel van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) en de bijhorende passende beoordeling onder welke voorwaarden extern salderen mogelijk is in het kader van het Stikstofdecreet, en onderzoekt de mogelijke effecten van extern salderen op mens en milieu. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Praktisch 

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 5 april 2024 tot en met 3 juni 2024.

De kennisgeving kan geraadpleegd worden in de dossierdatabank op www.mervlaanderen.be, op de website www.vlaanderen.be/stikstof en op de website van het lokaal bestuur Machelen. 

Tot en met 3 juni kan de bevolking opmerkingen bezorgen:

Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten
Milieueffectrapportage
Plan-MER BVR Extern Salderen (PL0311)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL

Gepubliceerd op woensdag 3 april 2024 9.33 u.