Onze BOA-visie

Als lokaal bestuur Machelen willen we zorgen voor: 

 • een kwaliteitsvol, complementair opvang- en vrijetijdsaanbod voor alle Machelse kinderen.
 • een gevarieerd en afgestemd aanbod waar ALLE kinderen (2,5-12 jaar) hun talenten en interesses kunnen ontdekken en zichzelf individueel kunnen ontplooien. Een aanbod dat bijdraagt tot gelijke kansen. 
 • een aanbod dat voor iedereen betaalbaar en toegankelijk is.

We vertrekken hierbij vanuit volgende speerpunten om dat te bekomen: 

1. We zetten in op brede schoolwerking in de Machelse basisscholen

Via het brede schoolconcept creëren we een bredere leer- en leefomgeving voor kinderen dichtbij huis in de vertrouwde omgeving. We laten kinderen proeven van verschillende soorten vrijetijdbesteding waarbij ze hun talenten kunnen ontdekken. We doen dit samen met (lokale) vrijetijdspartners uit de buurt, de dienstverlener van het voor- en schools aanbod, met de school en eventueel externe partners. Het doel hiervan is om op een efficiënte en toegankelijke manier de schooltijd en de vrije tijd van kinderen te gaan verbinden. 

We willen dit faciliteren door:

 • het creëren van een gevarieerd activiteitenaanbod op school (dichtbij vertrouwde omgeving) dat inzet op het prikkelen van hun nieuwsgierigheid, talentontdekking, sociale vaardigheden, brede wereld/maatschappijoriëntatie en oefenkansen Nederlands. 

2. We organiseren kwaliteitsvolle (kleuter)opvang in de basisscholen en schoolvakanties

Kwaliteitsvolle (kleuter)opvang draagt bij tot gelijke kansen. Deelname aan de opvang/kleuterschool heeft positieve gevolgen voor de integrale ontwikkeling van het kind met zichtbare positieve effecten tot in het secundair onderwijs. Om die kwaliteit te waarborgen moet het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen centraal staan en moet er oog zijn voor diversiteit, uniciteit, anderstaligheid en kwetsbaarheid. 

We zetten in op kwaliteitsvolle (kleuter)opvang door: 

 • samenwerking met opvangpartner voor de opvang voor- en naschools mét kwaliteitslabel voor kleuteropvang (inzet kwaliteitsvolle begeleiding, afgestemd aanbod specifiek voor kleuters, monitoring en evaluatie) 
 • verbreding van het huidige lokale opvangaanbod in de schoolvakanties/vrijetijd mét de focus op kleuters 
 • uitbreiding van het lokale opvangaanbod voor alle kinderen (herfst-, kerst- en krokusvakantie) 

3. Een complementair en gevarieerd aanbod 

Een activiteitenaanbod aanbieden, op basis van de meervoudige intelligentie-theorie (H. Gardner), dat ervoor zorgt dat kinderen en jongeren hun persoonlijke talenten kunnen ontdekken en hiermee hun tools for life kunnen aanscherpen naar de toekomst.

Een complementair aanbod met een: 

 • balans tussen eigen aanbod en aanbod verenigingen à partnerschappen opstellen 
 • aangevuld met een extern aanbod dat lokaal niet beschikbaar is voor Machelse kinderen en jongeren 
 • aanbod dat alle leeftijdsklassen dekt van 2,5 tot 12 jaar 

Een zo gevarieerd mogelijk aanbod dat gebaseerd is op de meervoudige intelligentietheorie (H. Gardner 1983): 

De theorie stelt dat ieder individu beschikt over een 8 soorten intelligenties (sterkten). Ieder individu is meer of minder bekwaam in een bepaalde sterkte maar heeft de bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen volgens een verschillende combinatie van deze intelligenties (sterkten). 

In het kader van talentontwikkeling is het belangrijk dat kinderen kunnen proeven van deze verschillende intelligenties (sterkten) om te kunnen ontdekken waar hun talenten schuilen. 

We trachten bij de samenstelling van het activiteitenaanbod rekening te houden met de verschillende soorten intelligenties om zo kinderen en jongeren te kunnen laten ontplooien volgens hun eigen sterkten. 

4. Een actieve betrokkenheid en participatie van onze doelgroepen

Onze stakeholders zijn cruciaal in dit verhaal. We gaan op zoek naar zowel korte als lange termijn structuren om de betrokkenheid en participatie actief te houden. Hierdoor creëren we een aanbod op maat van Machelen. 

We creëren die actieve betrokkenheid en participatie bij de doelgroepen via: 

Korte termijn: 

 • algemene bevraging noden versus aanbod (ouders en verenigingen) (2022) 
 • focusgroepen ouders & partners (2023) 
 • breed overleg: afstemming visie (2023) 
 • try-outs activiteitenaanbod - feedback kinderen (2023-2024)

Lange termijn: 

 • kinderen/jongeren: structurele feedbackmogelijkheden over het activiteitenaanbod 
 • jaarlijkse bevraging ouders 
 • structureel breed overleg van Huis van het Kind (= lokaal samenwerkingsverband) terugkoppeling en inspraak partners (scholen organisator voor- en naschoolse opvang, vrije tijd, bib, sociale dienst, ouders,…

5. Oog voor kwetsbare groepen

Heel wat kwetsbare kinderen hebben thuis geen grote tuin of geen toegang tot kwalitatieve buitenschoolse activiteiten. Net die kinderen vinden het moeilijkst hun weg naar dit aanbod. Nochtans door deelname aan buitenschools activiteiten, stimuleren zij hun zelfontplooiing en vergroot dat hun gelijke kansen. Buitenschoolse activiteiten zijn tevens een belangrijk middel om de sociale integratie van kwetsbare kinderen te bevorderen. 

We streven ernaar het aanvullende activiteiten- en vrijetijdsaanbod zo toegankelijk en betaalbaar mogelijk te maken door : 

 • te werken met een flexibel en transparant inschrijfsysteem 
 • de invoering van een sociaal tarief (en/of derdebetalerssyteem) voor de opvang en de Uitpas 
 • het vrijhouden van enkele plaatsen voor zeer kwetsbare kinderen 
 • het toepassen van zeer laagdrempelige bekendmaking (communicatie) van dit aanbod en via een efficiënte toeleiding door de scholen, brugfiguur op school, sociale dienst,…. 

6. Bewaken van de sociale mix/diversiteit

Machelen is een superdiverse en multiculturele gemeente. We geloven in saamhorigheid, met behoud van ieders uniciteit . 

We faciliteren en bevorderen dit graag door: 

 • het bouwen van duurzame partnerschappen via structureel overleg met Huis van het Kind, organisator voor- en schoolse opvang, lokale vrijetijdsverenigingen, jeugdvereniging Inkad, dienst vrije tijd, bib,…
 • een inclusief beleid te voeren voor alle kinderen. Kinderen met speciale noden trachten we zo veel mogelijk op te vangen in de reguliere werking van het opvang/vrijetijdsaanbod.