Belasting op economische bedrijvigheid

Er wordt een gemeentebelasting op economische bedrijvigheid geheven.

Het gaat om activiteiten waarvoor:

 1. een inschrijving in de KBO een adres op het grondgebied van Machelen/Diegem aangeeft
 2. de vestiging gelegen is op het grondgebied Machelen/Diegem
 3. de winstgevende aard van de verrichting of het beheer van roerende en/of onroerende goederen plaatsvindt op het grondgebied Machelen/Diegem
 4. een milieuvergunning toegekend werd met betrekking tot een onroerend goed of activiteit op het grondgebied van Machelen/Diegem.

Voor wie?

U heeft op 1 januari van het aanslagjaar een maatschappelijke zetel, een vestiging en/of oefende een economische activiteit uit op het grondgebied van onze gemeente.

Indien de economische activiteit zich slechts gedurende een bepaalde periode van het aanslagjaar voordoet en niet kan worden vastgesteld op 01 januari, is deze activiteit eveneens belastingplichtig.

Procedure

Er bestaat een aangifteplicht.

U dient jaarlijks - uiterlijk op 30 juni van het lopende belastingjaar – en per afzonderlijke vestiging een aangifte in te dienen.

Voor activiteiten die zich slechts gedurende een deel van het jaar voordoen, bent u verplicht aangifte te doen uiterlijk 30 kalenderdagen nadat deze economische activiteit een aanvang neemt.

U wordt vrijgesteld van aangifte voor de vestiging(en) waarvoor u in de loop van het belastingjaar van onze dienst een voorstel van aangifte ontving.

Wanneer de gegevens op dit voorstel niet overeenstemmen met uw toestand op 1 januari van het aanslagjaar, dient u ons binnen de 30 kalenderdagen een correctie te bezorgen.

Wijzigingen dient u te melden, vergezeld van de nodige bewijsstukken.

 • elke nieuwe of bijkomende vestiging op het grondgebied van de gemeente Machelen
 • elke wijziging van de beschikbare oppervlakte, elke verwerving of vervreemding van onroerend goed gelegen op het grondgebied van de gemeente Machelen
 • elke verandering in uitbating
 • elke toekenning en wijziging aan zijn milieuvergunning inzake indeling van de klasse
 • de definitieve stopzetting van het bedrijf in de gemeente Machelen
 • elke economische activiteit die zich slechts gedurende een welbepaalde periode van het aanslagjaar voordoet.

Bedrag

De belasting is gebaseerd op de bedrijfsoppervlakte (bebouwde + onbebouwde oppervlakte) op 01 januari van het aanslagjaar en houdt rekening met de klasse van hinderlijkheid.

Basistarieven per m²

Klasse Bebouwde opp. Onbebouwde opp. Minimale aanslag
Geen 0,60 euro

0,15 euro

75 euro
3 0,75 euro 0,30 euro 150 euro
2 0,95 euro 0,35 euro 300 euro
1 1,50 euro 0,50 euro 500 euro

Er geldt een overgangsmaatregel voor de aanslagjaren 2017 en 2018 zodat de aanpassing van dit belastingreglement op 01/01/2016 voor uw bedrijf gefaseerd wordt toegepast. 

Uitzonderingen

Er geldt een vrijstelling van belasting voor:

 • bepaalde doelgroepen zoals in art. 2 van het reglement
 • de oppervlakte reeds belast in kader van de belasting op bewaarplaatsen voor voertuigen uitgebaat op grondgebied van de gemeente
 • de oppervlakte reeds belast in kader van verblijfsbelasting en een direct verband heeft met het ter beschikking stellen van overnachtingen of logement aan zijn klant
 • elke nieuwe vestiging gedurende de 2 eerste aanslagjaren.