Samenstelling ‘Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst‘ Nieuws RSS

Vrijdag 4 januari 2019, tijdens de eerste vergadering van de ‘Raad voor Maatschappelijk Welzijn’ (RMW) zullen de leden van het ‘Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst’ (BCSD) aangesteld worden.
Aantal leden per partij

Het BCSD voor de gemeente Machelen bestaat uit 8 leden (de voorzitter niet inbegrepen).
Het aantal leden per partij, wordt bepaald door het aantal zetels waarover ze beschikken in de RMW.

Concreet betekent dit voor onze gemeente:

sp.a – Groen - Spirit 3
CD&V 2
N-VA 2
Open VLD 1
Totaal 8

Voorwaarden kandidaten
  • De partijen mogen niet meer kandidaten (al dan niet met opvolgers) voordragen dan ze zetels krijgen in het BCSD.
  • De kandidaten moeten voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en mogen niet vallen onder één van de ‘gevallen van onverenigbaarheid’. Op dit laatste is er één uitzondering: een lid van het onderwijzend personeel van het gemeentebestuur kan wel lid zijn.
  • Het BCSD, en bijgevolg ook de voordrachtsakte, dient samengesteld te zijn uit personen van verschillend geslacht.
Indienen voorstel

De partijen dienen hun voorstel van kandidaten, ten laatste 27 december, in bij de Algemeen Directeur. Ze doen dit, in tweevoud, aan de hand van een bijzondere voordrachtsakte.

Volgende bewijsstukken moeten per kandidaat toegevoegd worden aan de voordrachtsakte: uittreksel uit het bevolkingsregister, uittreksel uit het strafregister model 1 en een verklaring dat zij zich niet in een geval van onverenigbaarheid bevinden.

Voorafgaande lijstenverbinding

Er is de mogelijkheid om, voorafgaand aan de voordrachtakte van kandidaten, een lijstenverbinding aan te gaan. Dit formulier moet vóór 13 december aan de Algemeen Directeur bezorgd worden.

 

Gepubliceerd op donderdag 6 december 2018 11.17 u.