Stemmen als niet-Belg – Europese en niet-Europese burgers op 13 oktober 2024

Burgers die niet de Belgische nationaliteit hebben, kunnen na inschrijving, ook stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst van je gemeente moet ten laatste op 31 juli 2024 worden ingediend.

Let op: heb je jezelf al laten registreren voor de gemeenteraadsverkiezingen van bijvoorbeeld 2018? Dan moet je je niet meer laten registreren voor komende verkiezing. Je zal sowieso ingeschreven zijn op de kiezerslijst en een uitnodigingsbrief ontvangen.

Voorwaarden

Niet-Belgische burgers van lidstaten van de Europese Unie

 • Minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen,
 • Niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht,
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (nl. 1 augustus 2024),
 • De inschrijving kan zowel in het bevolkingsregister als het vreemdelingenregister zijn.

Niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie

 • Minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen,
 • Niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht,
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (1 augustus 2024). De inschrijving kan zowel in het bevolkingsregister als het vreemdelingenregister zijn.
 • Ten laatste op 31 juli 2024 een wettelijk verblijf in België kunnen aantonen gedurende een ononderbroken periode van minstens 5 jaar.

Procedure

Voor de inschrijving op de kiezerslijst vul je het daarvoor voorziene formulier in. Dit kan op verschillende manieren:

 • Je vult het formulier online in via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be;
 • Je vult het formulier manueel in:
  • het ingevulde formulier geef je af aan het on thaal van het gemeentehuis;
  • het ingevulde formulier stuur je, samen met een kopie van beide zijden van je verblijfsdocument, per post op naar gemeente Machelen, dienst Burgerzaken, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.

Aandachtspunten:

Indien je geen kopie van beide zijden van je identiteitsdocument kan voorleggen, wordt je dossier als onvolledig beschouwd.


Gezamenlijke zendingen van inschrijvingsformulieren zijn niet mogelijk, tenzij het inschrijvingsformulieren zijn van burgers die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Na de inschrijving

Na afgifte van jouw inschrijvingsformulier ontvang je een ontvangstbewijs. Let op: dit is nog geen bevestiging van je inschrijving.

Het college van burgemeester en schepenen zal onderzoeken of je aan alle voorwaarden voldoet en beslissen over je inschrijving.

Pas na deze beslissing ontvang je een brief (indien je het formulier manueel hebt ingevuld) of een melding (indien je het formulier digitaal hebt ingevuld) met daarin de vermelding of je al dan niet kan deelnemen aan de verkiezingen.

Indien de aanvraag geaccepteerd wordt, dan is men verplicht om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Uitzonderingen

Als je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven, kan je toch je stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

Meer info over het geven van een volmacht of het verontschuldigen voor de verkiezingen.