Stemmen met volmacht

Kiezers die ten gevolge van bepaalde omstandigheden niet kunnen gaan stemmen, maar toch een stem wensen uit te brengen kunnen een volmacht geven.

Om te kunnen stemmen per volmacht moet je een volmachtformulier invullen en het bijhorende attest toevoegen (opgelet: dit is anders dan bij de verkiezingen van 9 juni 2024).

De persoon die een volmacht krijgt moet met dit alles dan naar jouw stembureau gaan. De persoon kan jouw bureau terugvinden op jouw uitnodigingsbrief.

Wil je wel een volmacht geven dan kan dit enkel als je je omwille van onderstaande redenen niet naar het stembureau kan begeven.

In volgende gevallen kan je een volmacht geven en het bijhorend attest/bewijs van afwezigheid aanvragen:

Reden van afwezigheid

Bewijs van afwezigheid

1. Je kan omwille van medische redenen niet naar het stembureau. Je voegt een medisch attest bij je volmacht (Opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag geen attest geven)
2. Je kan omwille van beroeps- of dienstredenen in het buitenland niet naar het stembureau. Je voegt een attest van de werkgever bij je volmacht. Hier staat duidelijk op dat je omwille van beroeps- of dienstredenen op 13 oktober 2024 niet kan gaan stemmen.
3. Je kan niet naar het stembureau omdat je op de dag van de verkiezingen werken. Je voegt een attest van de werkgever bij je volmacht. Hier staat duidelijk op dat je omwille van beroeps- of dienstredenen op 13 oktober 2024 niet kan gaan stemmen.
4. Je kan niet naar het stembureau omdat je op de dag van de verkiezingen werkt als schipper, marktkramer of kermisreiziger. Je voegt een attest, waaruit blijkt dat je dat beroep uitoefent, bij je volmacht.De burgemeester van de gemeente waar de kiezer in het bevolkingsregister is ingeschreven levert het attest (formulier A96b) af.
5. Je bevindt je, op de dag van de verkiezingen, in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel. Je voegt een attest van de directie van de inrichting bij je volmacht.
6. Je kan niet stemmen om redenen in verband met je geloofsovertuiging. Je voegt een attest van de religieuze overheid bij je volmacht waar duidelijk op vermeld wordt dat je op 13 oktober 2024 niet kan gaan stemmen.
7. Je kan als student om studieredenen niet naar het stembureau gaan. Je voegt een attest van de directie van de instelling waar je studeert bij je volmacht.
8. Je kan omwille van een tijdelijk verblijf in het buitenland (om privéredenen of vakantie) niet naar het stembureau gaan. Je voegt een attest van de burgemeester of van zijn gevolmachtigde bij je volmacht. Je vraagt dat attest (formulier A96a) uiterlijk aan op 12 oktober 2024 en voegt bij je aanvraag de nodige bewijsstukken. Deze bewijsstukken kunnen bijvoorbeeld zijn: een reservatie bij een reisbureau, een kopie van een hotelvoucher, een kopie van een vliegtuigticket, een bewijs van boeking of een reservatie van een hotel of kampplaats via internet, ...

Voorwaarden voor de persoon die een volmacht krijgt

De volmachtkrijger (= de kiezer die in de plaats van de volmachtgever gaat stemmen) moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De persoon mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (1 volmacht per volmachtkrijger).
  • De persoon moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor de volmachtgever zelf stemgerechtigd is. Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven.
  • De persoon moet geen familielid zijn van de volmachtgever.

Procedure

Voor de verkiezingen

De volmachtgever (= de persoon die niet kan gaan stemmen) vult het volmachtformulier (A95) in.
Het volmachtformulier wordt ondertekend door zowel de volmachtgever als de volmachtkrijger.
De volmachtgever voegt het desbetreffende attest (zie onderdeel ‘Redenen) toe en bezorgt al deze documenten aan de volmachtkrijger

Staat bij de door jou gekozen reden dat de bevestiging dient te gebeuren door de burgemeester of diens gevolmachtigde, dan moet je een afspraak maken bij dienst Burgerzaken via 02 254 12 57. 

Op de dag van de verkiezingen

De persoon met een volmacht gaat naar het stembureau waar de volmachtgever normaal moest stemmen (dit staat op de uitnodigingsbrief van de volmachtgever). De persoon neemt volgende documenten mee:

  • het ingevulde en ondertekende volmachtformulier A95 + attest dat bewijst dat de volmachtgever zelf niet kan gaan stemmen
  • de eigen identiteitskaart
  • de eigen uitnodigingsbrief
  • de uitnodigingsbrief van de volmachtgever