Exploitatievergunning voor taxi's

Als u een taxidienst wil uitbaten, moet u steeds een exploitatievergunning aanvragen. Deze vergunning blijft vijf jaar geldig. Na deze termijn dient u als exploitant zelf een verlening aan te vragen. 

Voorwaarden

  • Het voertuig is geschikt (en bestemd) voor het vervoer van maximaal 9 personen, de bestuurder inbegrepen.
  • Het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek. Dat kan op een bepaalde standplaats op de openbare of op eender welke andere plaats die niet voor het openbaar verkeer is opengesteld, en waarover u als exploitant beschikt.
  • De bestemming wordt door de klant bepaald.

Bedrag

350 euro per jaar en per voertuig dat vermeld staat in de vergunning.

Voor voertuigen die minstens Ecoscore 74 hebben, betaalt u 250 euro.

Procedure

De aanvraag, verlenging of wijziging van uw exploitatievergunning vraagt u online aan.

Uw aanvraag wordt pas behandeld indien ze volledig is.

De vergunning of gemotiveerde weigeringsbeslissing wordt binnen de 3 maanden na het indienen van de aanvraag afgeleverd of meegedeeld. 

De vergunning is 5 jaar geldig. Ze is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Andere verplichtingen

Als exploitant bent u verplicht het volgende te melden:

  • binnen de 10 dagen: elke wijziging van adres van woonplaats, exploitatiezetel of maatschappelijke zetel;
  • binnen de 10 dagen: elke strafrechtelijke veroordeling in België of in het buitenland;binnen de 24 uur: elke verjaring, elk verstrijken of elke opschorting van de verzekeringspolis voor één of meerdere voertuigen;
  • binnen de 10 dagen: de uitspraak van elke gerechtelijke beslissing aangaande de faillietverklaring of het verslag van een uitgesproken faillissement.

Jaarlijks, binnen de 3 maanden na de verjaardag van de vergunning, bezorgt u aan de gemeente een uittreksel uit het strafregister, model 596.1 - 27, dat minder dan drie maanden oud is. Dit via een aangetekende zending of afgifte op het gemeentehuis.