Melding van een voorval

In de algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen (deel 4 van titel II van het VLAREM) werd op 20 september 2013 een nieuwe afdeling 4.1.12 risicobeheersing toegevoegd.

Bij een voorval verstrekt de exploitant zo spoedig mogelijk een aantal gegevens aan de afdeling Milieu-inspectie. Onder voorval wordt verstaan: gebeurtenis zoals brand, explosie of accidentele emissie, die wordt veroorzaakt door ongecontroleerde ontwikkelingen tijdens de exploitatie van een inrichting, die hetzij onmiddellijk, hetzij na verloop van tijd gevolgen kan hebben voor de mens of voor het leefmilieu.

Deze melding gebeurt met het meldingsformulier.