Missie en visie

Onze kerntaak

Het lokaal bestuur beoogt om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekert een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de bevoegdheden. Het lokaal bestuur betrekt de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgt voor openheid van bestuur.

Onze missie

We zetten in op de 5 pijlers van duurzame ontwikkeling: mensen, planeet, samenwerking, vrede en welvaart. Daarbij respecteren we het sociaal fundament en het ecologisch plafond. Dit vormt onze donutster, waar iedereen zijn plaats op heeft. Zo laten we samen Machelen-Diegem harder schijnen.

Onze visie en waarden 

Zorgzaam

Samen aan boord: met elkaar en voor elkaar.

Wij zijn klantgericht en betrokken. We hebben oog voor onze medemensen en hun noden. We bieden samen de nodige hulp aan mensen, zodat iedereen een leven kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. We zijn er voor elkaar.

Duurzaam

Waar wij samen (van) leven, is waar wij om geven.

We streven naar een evenwicht van geven en nemen. Dit doen we zowel met onze medemensen (sociaal fundament) als met de aarde (ecologisch plafond). Zo komen we tegemoet aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Relevant

Wat wij hier samen doen, doet er toe.

Wat we hier samen doen heeft impact en maakt een verschil in onze gemeenschap. Door relevant te zijn en samen te werken, kunnen we positieve veranderingen teweegbrengen die echt van betekenis zijn. We proberen op verschillende manieren relevant te zijn:

  • maatschappelijk relevant: iets doen dat belangrijk is voor en het verschil maakt voor de samenleving.
  • wetenschappelijk/theoretisch relevant: nieuwe inzichten verwerven door opleidingen, samenwerking met andere lokale besturen en externen,...
  • praktisch relevant: het bieden van oplossingen, het verbeteren van processen of het helpen van mensen om beter te functioneren in hun omgeving. Kortom, praktische relevantie zorgt ervoor dat ideeën, methoden of bevindingen direct bruikbaar zijn en een positieve impact hebben op de manier waarop dingen worden gedaan of ervaren (project- en procesmatig werken).

Inclusief

Wij omarmen samen diversiteit met respect en gelijkheid.

Wij creëren actief een omgeving waar iedereen erbij hoort, ongeacht wie ze zijn. Het gaat erom dat mensen zich welkom voelen en dat iedereen gelijke kansen krijgt. Door inclusie te omarmen, maken we samen een lokale gemeenschap waarin iedereen wordt gerespecteerd en gewaardeerd.

Ambitieus

Samen lokaal investeren en kansen creëren.

Door samen lokaal te investeren en te werken, kunnen we welvaart stimuleren, nieuwe kansen creëren voor onze gemeenschap en zo het algemeen welzijn bevorderen. Het gaat erom ambitieus te zijn en gezamenlijk te streven naar duurzame groei en ontwikkeling op lokaal niveau. Door onze krachten te bundelen, kunnen we een positieve impact hebben op de levens van mensen in onze buurt en de welvaart en welzijn van ons allen vergroten.