Openbaarheid van bestuur

Iedereen kan toegang vragen tot bestuursdocumenten op basis van het openbaarheidsdecreet.

Passieve openbaarheid

Passieve openbaarheid van bestuur betekent dat je zelf het initiatief moet nemen om bepaalde informatie te krijgen.

Iedereen kan bestuursdocumenten opvragen: natuurlijke personen, rechtspersonen, feitelijke verenigingen of groeperingen, bedrijven, … De nationaliteit of de woonplaats van de aanvrager speelt geen rol. Ook overheden kunnen documenten bij andere overheden opvragen.

Je geeft zelf aan welke vorm van openbaarmaking je verkiest:

 • inzage in het document (gratis)
 • uitleg over het document (gratis)
 • een afschrift van het document (eventueel tegen betaling van een redelijke retributie

De aanvraag moet betrekking hebben op bestaande documenten. Je kan dus niet vragen om:

 • gegevens te verzamelen uit dossiers en daaruit een nieuw document op te maken om de aanvraag te beantwoorden
 • de gevraagde informatie te verwerken of te analyseren
 • bijkomende uitleg op te schrijven
 • een samenvatting van een omvangrijk dossier te maken.

Toekomstige documenten kunnen evenmin opgevraagd worden. Als het document niet af is of onvolledig is, moet het niet worden vrijgegeven.

Zijn alle bestuursdocumenten openbaar?

In principe zijn alle beleidsdocumenten van het lokaal bestuur openbaar.

Hierop zijn echter uitzonderingen:

 • registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters en strafregister
 • dossiers over personen en personeel
 • een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan je slechts inkijken nadat de vergunning werd verleend, tenzij de wet zelf in een openbaar onderzoek voorziet
 • de inzage van een dossier kan geweigerd worden omwille van een grondige reden: bijvoorbeeld de vraag om inzage is onredelijk (teveel opzoekingswerk), de vraag werd te vaag geformuleerd of omwille van wettelijke beperkingen.

Je aanvraag kan ook geweigerd worden om volgende redenen:

 • Kennelijk onredelijke verzoeken
 • Documenten die niet af of onvolledig zijn
 • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Bestaande geheimhoudingsverplichtingen
 • Informatie die derden vrijwillig verstrekt hebben en die door hen als vertrouwelijk werd bestempeld
 • Vertrouwelijke commerciële of industriële informatie

Hoe aanvragen?

Een aanvraag om een document in te kijken, uitleg of een afschrift te krijgen moet je schriftelijk indienen. Dit kan per brief aan het college van burgemeester en schepenen of via het online formulier.

Wij laten je dan vervolgens weten of je het document mag inkijken en hoe je dit best aanpakt. Het is de algemeen directeur die een beslissing neemt over de aanvraag. 

Je krijgt binnen de 20 dagen een antwoord. Als je vraag onvolledig of te algemeen is, vragen we om bijkomende informatie. De termijn kan verlengd worden tot 40 dagen als er meer tijd nodig is om de informatie te verzamelen of te toetsen aan de uitzonderingen. Is de beslissing negatief, dan kun je beroep aantekenen.

Beroep tegen een beslissing

Tegen een weigering van inzage, kopie of uitleg of het niet nemen van een beslissing over je verzoek binnen de wettelijke termijn, kan je beroep aantekenen bij de beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur. Meer informatie hierover vind je op de website van de Vlaamse Overheid.

Actieve openbaarheid

Bekendmakingen over reglementen en verordeningen vind je verder op de website