Uitstallen van koopwaar op openbaar domein

Als u als handelaar goederen en koopwaar, zoals fruit, groenten e.d., wenst buiten te zetten voor uw handelszaak heeft u een vergunning nodig.

De vergunning vermeldt de geldigheid en de voorwaarden van de toelating. De gemeente kan de vergunning op elk moment weer intrekken.

Voorwaarden

Om een vergunning te verkrijgen, moet u aan volgende voorwaarden voldoen.

 • Uw handelszaak is gevestigd op het grondgebied van Machelen.
 • U staat correct geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 • Conformiteit met eventuele stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen.
 • De uitstalling mag niet breder zijn dan de breedte van de gevel.
 • Op de stoep moet een vrije doorgang van 1,5 meter gegarandeerd blijven voor de voetgangers.
 • De uitstalling mag enkel plaatsvinden tijdens de openingsuren.
 • Na het sluitingsuur moet de uitstalling volledig opgeruimd worden.
 • Wanneer de uitstalling niet volledig opgeruimd kan worden en dus een vaste constructie is, is het verplicht om hiervoor een omgevingsvergunning te hebben.

Geldigheid

 • De vergunning is geldig voor onbepaalde duur en zolang aan bovenstaande voorwaarden voldaan wordt.
 • De vergunning wordt afgeleverd op naam van een bepaalde exploitant voor een bepaalde handelszaak en is niet overdraagbaar.
 • De vergunning vervalt van rechtswege bij het stopzetten van de handelszaak, bij overdracht van de handelszaak en bij wijziging van exploitant.
 • Het college van burgemeester en schepenen kan bij het verlenen van de vergunning voorwaarden en beperkingen opleggen.
 • De vergunning kan steeds aan bijkomende of strengere voorwaarden worden onderworpen of bij niet-naleving van de voorwaarden door de uitbater tijdelijk opgeschort of definitief ingetrokken worden.
 • Bij evenementen, markten e.d. waarbij de inrichting van de uitstalling de goede orde, organisatie en veiligheid kunnen hinderen, dient de uitstalling op het eerste verzoek weggenomen te worden.

Procedure

U dient een aanvraag in via het aanvraagformulier met volgende bijlagen:

 • Een inplantingsplan
 • Een duidelijke foto van de locatie

U kunt uw aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekende brief
 • per e-mail naar economie@machelen.be

Na advies van de bevoegde diensten beslist het college van burgemeester en schepenen over de toekenning van de vergunning.

Bedrag

De vergunning is gratis.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing van 16 maart 2021 over de algemene politieverordening van Vilvoorde-Machelen, artikel 3.3.2