Aanpassingen openbaar domein

Bij het bouwen of verbouwen van een woning kan het nodig zijn om aanpassingen aan het openbaar domein (voet- en fietspaden, pleinen, enz.) uit te voeren. Aanpassingen aan het openbaar domein mag u niet zelf doen, maar dient u aan te vragen aan het gemeentebestuur.

Enkele voorbeelden:

  • Een verkeersbord of verlichtingspaal (openbare verlichting) belemmert de inrit van uw nieuwe garage.
  • Een groenstrook hindert het toegangscomfort van uw nieuwe woning.
  • De boordsteen van het voetpad is niet aangepast aan uw nieuwe woning ter hoogte van uw oprit of garage.

Voorwaarden

Enkel noodzakelijke aanpassingen aan het openbaar domein, die het gevolg zijn van vergunde werken, kunnen goedgekeurd worden.

Procedure

U dient een aanvraag in:

  • Schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen met vermelding van naam, adres, telefoon en/of e-mailadres, referentienummer van de vergunning en een korte beschrijving (indien mogelijk foto’s) van de aanpassingen die nodig zijn aan het openbaar domein.
  • Online via het elektronisch aanvraagformulier.

U krijgt bezoek van de technische dienst voor de opmeting van de uit te voeren werken.

Vervolgens ontvangt u een bestek met daarop de afmetingen en een berekening van de kostprijs. Hiervoor heeft de gemeenteraad een retributiereglement goedgekeurd.

Na ontvangst van de betaling neemt de technische dienst contact met u op voor het bespreken van de uitvoeringstermijn.

Na de werken komt de gemeente nog ter plaatse voor een visuele controle van de werkzaamheden, waarna u een document ontvangt van voorlopige oplevering.

Bedrag

U betaalt de kostprijs van de uitgevoerde werken.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing van 22.12.2015: retributiereglement voor aanpassingen aan het openbaar domein.