RUP Diegem Pegasuspark

GEMEENTE MACHELEN, RUIMTELIJKE ORDENING

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

RUP Diegem Pegasuspark

Het College van Burgemeester en Schepenen van Machelen, brengt ter algemene kennis, dat overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 15 mei 2009, de Codex Ruimtelijke ordening; het GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN, DIEGEM PEGASUSPARK, bestaande uit het plan van de bestaande toestand, het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota wordt openbaar gemaakt.

Dit RUP werd door de gemeenteraad voorlopig aangenomen op 23 januari 2018. De documenten van het RUP liggen ter inzage van het publiek op het bureel Ruimtelijke Ordening van het gemeentehuis, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen, van 15 februari 2018 tot en met 17 april 2018, waar iedereen er kennis kan van nemen van maandag tot en met vrijdag in de voormiddag van 9 tot 12 uur.

Wie in verband met dit plan opmerkingen of bezwaren heeft, kan deze schriftelijk richten aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, Woluwestraat 1, 1830 Machelen, uiterlijk op 17 april 2018.

Machelen, 1 februari 2018,

Namens het College,

de secretaris, Daniël Schell,

de burgemeester, Jean-Pierre De Groef