Subsidie doelgroepenwerking jeugd, sport en cultuur

Erkende verenigingen jeugd, sport en cultuur kunnen per werkingsjaar een subsidieaanvraag indienen voor een specifiek project dat ze willen integreren in hun reguliere werking en dat bijdraagt tot het behalen van de doelstellingen van het lokaal bestuur inzake:

 • Bereiken van sociale doelgroepen
 • Betaalbaarheid van deelname aan het verenigingsleven
 • Integratie
 • Inclusie
 • Vlaams karakter van de gemeente
 • Duurzamer werken

Doelstelling 2024-2025: Stimuleren van gemeenschapsvorming en ontmoetingsmomenten

De vereniging maakt werk van een project/organisatie/actie/evenement dat inzet op onderstaande doelstellingen.

 1. De vereniging werkt een project uit dat inzet op een versterking van gemeenschapsvorming en ontmoetingsmomenten binnen de vrijetijdsdomeinen jeugd, cultuur en sport (500 euro)
  Het betreft de organisatie van een actie, evenement of activiteit dat zich niet focust op winst maar wel kwalitatieve gemeenschapsmomenten oplevert. Organisaties die niet in aanmerking komen: kampen voor kinderen en jongeren.
 2. Het project zet actief in op een drempelverlagend en inclusief aanbod (500 euro)
  De vereniging motiveert het dossier aan de hand van de 9B?s. De vereniging laat per ?B? zien hoe ze toewerken naar een drempelverlagend en inclusief aanbod. Tip: 9 B's van toegankelijkheid
 3. Het project bevat maximale ontwikkelingskansen voor alle inwoners (met extra aandacht voor kinderen en jongeren) (500 euro)
  Via het project maken inwoners kennis met hun talenten of wordt er toegewerkt naar ontwikkelingskansen. Dit kan over vormende activiteiten gaan, workshops, leermomenten...
 4. Het project zet eveneens in op de maximale ontwikkelingskansen voor nieuwkomers binnen het Lokaal bestuur Machelen (500 euro)
  Reguliere activiteiten worden toegankelijk georganiseerd obv doelgroepen, verenigingen leiden nieuwkomers actief toe.
 5. Het project realiseert via de organisatie impliciete oefenkansen Nederlands (500€)
  Tijdens de activiteit is er bijzondere aandacht voor oefenkansen Nederlands, deelnemers maken op een recreatieve manier kennis met de Nederlandse taal. Tip: neem dit handboek door om je organisatie te screenen op kwaliteitsvolle oefenkansen Nederlands: Handboek kwaliteitsvolle oefenkansen

Het staat de vereniging vrij om een keuze te maken uit de bovenstaande doelstellingen via het ingediende project. Per gerealiseerde doelstelling ontvangt de vereniging 500 euro met een maximum bedrag van 2.500 euro. Elke vereniging maakt een motivatie op over hoe de doelstellingen gerealiseerd zullen worden. De motivatie wordt voorgedragen aan een jury van beleidsmedewerkers. Nadien wordt de motivatie van de vereniging en het toegekende besluit van de jury ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Voor het werkingsjaar 2024-2025 worden maximaal 4 projecten geselecteerd indien er per project een maximale waarde wordt nagestreefd van 2500 euro. Deze worden eerlijk behandeld over de beleidsdomeinen jeugd, cultuur en sport.

Aanvragen

Een erkende vereniging (jeugd, sport of cultuur) kan een subsidieaanvraag indienen uiterlijk op 30 juni 2024 via vrijetijd@machelen.be

De subsidieaanvraag bevat:

 • het aanvraagformulier
 • het dossier van het project/actie/evenement dat je vereniging wil organiseren
  • per doelstelling wordt duidelijk gemotiveerd hoe deze behaald zal worden.

Voor 15 augustus 2024 verneemt de vereniging een communicatie van het Lokaal bestuur Machelen of het project in aanmerking komt voor de subsidie doelgroepenwerking.

Heb je wel ideeën maar nog veel vragen?

Contacteer dienst Beleven via vrijetijd@machelen.be of op 02 254 12 01. Wij helpen je verder op weg. Er zijn tal van ondersteuningsmogelijkheden. We bespreken je voorstel, beantwoorden je vragen en staan je bij met advies om je project te doen slagen.