Subsidie doelgroepenwerking jeugd, sport en cultuur

Erkende verenigingen jeugd, sport en cultuur kunnen per werkingsjaar een subsidieaanvraag indienen voor een specifiek project dat ze willen integreren in hun reguliere werking en dat bijdraagt tot het behalen van de doelstellingen van het lokaal bestuur inzake:

 • Bereiken van sociale doelgroepen
 • Betaalbaarheid van deelname aan het verenigingsleven
 • Integratie
 • Inclusie
 • Vlaams karakter van de gemeente
 • Duurzamer werken

Doelstelling 2023-2024

Stimuleren van maximale ontwikkelingskansen voor de Machelse kinderen en jongeren (2,5 – 12 jaar):

De vereniging werkt een project uit om:

 • de maximale ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te stimuleren op school en/of in de vrije tijd.
 • de participatie van kansarme kinderen aan cultuur, sport, jeugdwerk,… te bevorderen.
 • de ouderbetrokkenheid te verhogen door deelname aan projecten om de kennis van het Nederlands te stimuleren bij ouders en kinderen.
 • een kwaliteitsvol proefaanbod aan te bieden op school dat inzet op het prikkelen van nieuwsgierigheid, talentontdekking, sociale vaardigheden, brede wereld/maatschappijoriëntatie en oefenkansen Nederlands (in kader van BOA-deelname try-out trajecten).

We hanteren hiervoor een scoresysteem, de vereniging die een totaal van meer dan 70% haalt op deze criteria komt in aanmerking voor een subsidie.

Hoe meer het aanbod aansluit bij de doelstellingen van het decreet Buitenschoolse Opvang & Activiteiten en onze lokale noden, hoe hoger de score op onderstaande criteria.

Beoordelingscriteria

 • Doelgroep (leeftijd, anderstaligen, leden/niet-leden, mensen met een beperking, …) (/10)
  • o leeftijd: Er is zeer weinig vrijetijdsaanbod voor jonge kleuters, de meeste activiteiten starten pas op voor kinderen vanaf de leeftijd van 5 jaar.
  • o open aanbod: aanbod dat niet enkel voor leden geldig is maar voor iedereen.
  • o inclusief aanbod: aanbod naar mensen met een beperking of andere specifieke doelgroepen.
  • o anderstaligen: ondersteuning naar anderstalige kinderen.
 • Focus op aanvullend naschools aanbod of extra vakantieaanbod binnen onze gemeente (/10) Aanbod wordt georganiseerd op Machelse school i.p.v. andere locatie in onze gemeente (/10)
 • Gevarieerd aanbod (/5)
 • Buurtwerking (betrokkenheid van de buurt) (/5)
 • Samenwerking met lokaal bestuur i.k.v. het decreet Buitenschoolse Opvang & Activiteiten (/10)
 • Drempelverlagend aanbod op vlak van betaalbaarheid, taal, flexibiliteit… (/10)

Subsidie

De projectsubsidie kan maximaal 2 500 euro bedragen, met een maximum van 75% van de totale kost van het ingediende en principieel goedgekeurde project.

Aanvragen

Een erkende vereniging kan een subsidieaanvraag indienen uiterlijk op 30 juni voorafgaandelijk aan het begin van het werkingsjaar, zoals bepaald in artikel 5 van dit reglement.

De subsidie aanvragen kan door het aanvraagformulier ingevuld te bezorgen aan de dienst Vrije tijd. Alle inzendingen worden zorgvuldig bekeken en elke vereniging die een voorstel indient zal hierover gecontacteerd worden.

Heb je wel ideeën maar nog veel vragen?

Contacteer dienst Beleven via vrijetijd@machelen.be of op 02 254 12 01. Wij helpen je verder op weg. Er zijn tal van ondersteuningsmogelijkheden. We bespreken je voorstel, beantwoorden je vragen en staan je bij met advies om je project te doen slagen.