Verzoekschriften

Iedereen kan een verzoek indienen bij een gemeentelijk orgaan. Een verzoek is een vraag om iets te doen of net om iets te laten.

De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de gemeentesecretaris en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.

Voorwaarden

  • het onderwerp behoort tot de bevoegdheid van de gemeente

  • het verzoekschrift moet ondertekend zijn.

Een verzoekschrift is onontvankelijk als:

  • de schrijver louter een mening uit zonder concreet verzoek

  • het geformuleerde verzoek niet ernstig is

  • het taalgebruik beledigend is.

Procedure

Het verzoekschrift wordt schriftelijk ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.¬†Het wordt ondertekend door één of meerdere personen.

De gemeente Machelen geeft binnen de drie maanden na de indiening van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker. Is het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend, dan gebeurt dit aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

De wijze waarop een aanvraag wordt afgehandeld, wordt beschreven in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.