Volksraadpleging

Een volksraadpleging kan op twee manieren tot stand komen. Ofwel neemt de gemeenteraad de beslissing om de bevolking te bevragen. Ofwel dienen burgers een aanvraag in die ondersteund wordt door voldoende ondertekenaars.

Voorwaarden

Het verzoek dat uitgaat van de inwoners van de gemeente, moet worden gesteund door ten minste 20% van het aantal inwoners die:

  • de 16 jaar zijn
  • in het bevolkingsregister van de gemeente zijn ingeschreven
  • niet het voorwerp uitmaken van een veroordeling of beslissing die voor een gemeenteraadskiezer de uitsluiting of de schorsing van het kiesrecht meebrengt.

Procedure

Het verzoek wordt schriftelijk ingediend via het aanvraagformulier dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld. Het ingevuld aanvraagformulier wordt aangetekend verstuurd aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen. Bij het verzoek dient een gemotiveerde nota gevoegd te worden en de nodige bewijsstukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.