Voorstellen van burgers

U kunt zelf voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad brengen. U kan deze ook komen toelichten.

Voorwaarden

Minstens 2% van de inwoners van Machelen, ouder dan 16 jaar, moet het ingediende voorstel ondersteunen.

De deelnemers moeten:

  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister

  • de volle leeftijd van zestien jaar bereikt hebben

Procedure

Dit verzoek moet schriftelijk gebeuren met het voorgeschreven formulier waarbij een gemotiveerde nota is gevoegd waarin de voorstellen en vragen nader omschreven worden.

Alle nuttige stukken die de gemeenteraadsraadsleden kunnen voorlichten, moeten eveneens meegezonden worden.

U kunt ook vragen om de voorstellen en vragen te komen toelichten.

Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om tijdens de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld. Zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende gemeenteraad.