Mobiliteitsbeleid

Het lokaal bestuur maakt werk van een betere mobiliteit in de gemeente. Samen met heel wat partners, adviesraden, inwoners en studiebureau Vectris werd een mobiliteitsplan opgemaakt. Hiermee willen bijdragen aan de veiligheid, de duurzaamheid en de leefbaarheid van Machelen-Diegem.

Een gemeente in balans

Het mobiliteitsplan stelt evenwicht in de gemeente voorop met aandacht voor onze inwoners, handelaars en bedrijvigheid. Elke functie moet zijn plek krijgen. Het mobiliteitsbeleid moet hierop aangepast zijn zodat het leefbaar blijft voor iedereen. Woongebieden worden ingericht om ontmoeting te stimuleren en leefbaarheid te garanderen. We streven naar traag verkeer in woongebieden en meer fietsers en wandelaars. We proberen de geluidshinder en vervuiling van verkeer te verminderen. Het volledige centrum en de woonwijken van Machelen en Diegem worden zone 30. In schoolomgevingen worden schoolstraten voorzien en er wordt werk gemaakt van wijkcirculatieplannen om het doorgaand verkeer te minimaliseren.

Door in te zetten op ontharding brengen we ook meer groen in het straatbeeld en creëren we ruimte voor ontmoeting. Er wordt ingezet op de uitbouw van een informeel wandelnetwerk en te grote kruispunten worden omgevormd tot groene buurtpleintjes.

De bereikbaarheid van lokale handel blijven we garanderen maar combineren we met autoluwe en vooral levendige kernen. We zetten in op bereikbare bedrijvenzones maar ontkoppelen dit verkeer maximaal van de woongebieden. Circulatiemaatregelen en tonnagebeperkingen in het woongebied zijn enkele maatregelen om dit te bereiken. Ook het parkeerbeleid houdt rekening met de verschillende doelgroepen en vrachtwagenparkeren wordt overal aangepakt.

Een modal shift naar duurzaam vervoer

Het mobiliteitsplan streeft niet enkel naar een balans tussen verschillende functies en vervoersmiddelen. We zetten ook volop in op een modal shift naar duurzaam vervoer. Machelen-Diegem moedigt de fietsers en wandelaars aan voor korte verplaatsingen en weert zo veel mogelijk het gebruik van de auto voor lokale verplaatsingen. Een flankerend beleid dat inzet op communicatie, sensibilisering maar ook handhaving, moet deze modal shift kracht bijzetten!

Een sturend, maar vooral duurzaam parkeerbeleid is hierin cruciaal. Waarbij parkeren bijdraagt tot een leefbare gemeente, een beter bereikbaar centrum en meer tevreden inwoners. We weren langparkeerders met gebruik van bewonerskaarten en blauwe zones. Bezoekers worden zoveel mogelijk opgevangen op buurt- en randparkings.

Een kwaliteitsvol alternatief

Als we willen overstappen naar duurzame vervoersmiddelen, zijn kwaliteitsvolle alternatieven essentieel. We zetten volop in op voldoende laadpalen en deelmobiliteit en we willen meewerken aan een sterk en betrouwbaar openbaar vervoer.

In de nabije toekomst wordt het nieuwe openbaar vervoernet ingevoerd. Dat zet in op enkele sterke lijnen en zorgt zo ook voor een verbeterde leefbaarheid en veiligheid in de vaak te smalle straten van woonwijken. Kernnetlijnen 282 en 65 rijden door het centrum, maar lijn 282 krijgt een nieuwe route. Andere lijnen worden gebundeld op de OV-as van de Woluwelaan. Het openbaar vervoer in Machelen zal versterkt worden met de invoering van de Ringtrambus op de Woluwelaan. In Diegem zorgt de Luchthaventram voor een directe en snelle verbinding met de luchthaven van Diegem en Zaventem Airport.

Het bundelen van openbaar vervoer, betekent ook het combineren van verschillende vervoersmiddelen. Om deze overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen, worden de fiets-, voetganger en OV-netwerken aan elkaar gekoppeld met kwaliteitsvolle haltes en overstappunten: Hoppinpunten. Deze Hoppinpunten zijn plekken waar de fiets, openbaar vervoer, deelmobiliteit en voetgangers elkaar ontmoeten en waar we streven naar een vlotte en toegankelijke overstap. Niet enkel het overstappunt zelf, maar ook de aansluiting van fiets- en voetgangersnetwerken worden aangepakt om toe te werken naar een veilig fiets- en voetgangersnetwerk.

Veilig stappen & trappen

We creëren meer en veilige ruimte voor voetgangers en fietsers. We herverdelen de ruimte, en geven de voetgangers en fietsers een veilige maar vooral evenwaardige plek in de openbare ruimte. Door circulatie en het invoeren van zone 30 in de kernen, proberen we deze veiligheid zoveel mogelijk te garanderen. Het invoeren van éénrichtingsstraten en knips, zorgt voor minder doorgaand verkeer en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Op sommige plaatsen voeren we fietsstraten in om de plaats en veiligheid van de fietsers te garanderen. We zetten volop in op fietsinfrastructuur, zowel op vlak van bovenlokale routes en fietssnelwegen, als lokale functionele fietsroutes.

Om deze duurzame en lokale verplaatsingen zo veel mogelijk te stimuleren, pakken we ook de drempels voor voetgangers en fietsers aan. Daar waar het lokale verkeer het doorgaand verkeer kruist of de doorgang van voetgangers en fietsers belemmerd wordt, zetten we in op een verbeterde oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers. Waar mogelijk doen we dit met bruggen of tunnels maar ook conflictvrije lichtenregeling zijn mogelijk om het comfort en de veiligheid maximaal te garanderen.

Bekijk hier de infozuilen van de mobiliteitstentoonstelling