Parkeerplaats voor personen met een handicap

Als u zich door een handicap of aandoening moeilijk kan verplaatsen, kunt u een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen in de nabijheid van uw woning.

Voorwaarden

 • Je bezit een parkeerkaart voor personen met een handicap
 • Je hebt geen eigen garage of privé parking
 • Je bent eigenaar van een eigen voertuig (je moet daarom niet zelf kunnen rijden)
 • Je hebt ernstige moeilijkheden om je te verplaatsen door een algemene handicap van ten minste 9 punten (vermindering van de zelfredzaamheid), waarvan 2 punten op verplaatsingsmogelijkheden
  • OF als je ernstige moeilijkheden hebt om je te verplaatsen door blijvende invaliditeit aan de onderste ledematen van 50%, gestaafd door een medisch attest van de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een Handicap of Agentschap Opgroeien.

Procedure

Doe je aanvraag schriftelijk:

 • naar gemeente Machelen, dienst Mobiliteit, Woluwestraat 1, 1830 Machelen
 • via mail naar mobiliteit@machelen.be 

Voeg hierbij volgende documenten toe:

 • Ingevulde vragenlijst
 • Recto-verso kopie of scan van je “parkeerkaart voor personen met een handicap”
 • Recto-verso kopie of scan van het inschrijvingsbewijs van de wagen (of een kopie van het inschrijvingsbewijs op hetzelfde adres van de persoon door wie de persoon met een handicap wordt vervoerd)
 • Kopie van het algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap of Agentschap Opgroeien.

Afhandeling

Binnen de 30 dagen wordt de aanvraag afgetoetst en voor advies overgemaakt aan de politiezone Vima. Na positief advies van de verkeersdienst wordt je aanvraag ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

De uitvoeringstermijn na beslissing van het college van burgemeester en schepenen bedraagt maximaal 2 maanden.