Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

  • u minstens 2 punten scoort voor het criterium 'mobiliteit' (volwassenen) of 'mobiliteit en verplaatsing' (kinderen)
  • u getroffen bent door een blijvende invaliditeit van minstens 80%
  • uw gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
  • u getroffen bent door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%
  • uw bovenste ledematen volledig verlamd of geamputeerd zijn
  • u oorlogsinvalide bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Procedure

Via de website van de Directie-generaal Personen met een handicap kunt u de parkeerkaart aanvragen. Hiervoor hebt u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet u uw pincode weten.

De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de ingevulde informatie, na of u recht hebt. U wordt per brief of mail op de hoogte gebracht van de beslissing.

Indien u moeite heeft met de aanvraag in te vullen, kan u contact opnemen met de Sociale Dienst, zodat een maatschappelijk werk(st)er u administratief kan bijstaan bij het indienen van de aanvraag.

Regelgeving

Ministerieel Besluit van 07 mei 1999 betreffende de parkeerkaarten met een handicap.